วิธี การ สร้าง Qr Code เพื่อ ดาวน์โหลด ไฟล์ เอกสาร

เมอคณออกแบบ QR code ของคณเสรจแลว ใหคลกไปทปมGenerate QR คณสามารถดาวนโหลดไฟล png jpeg หรอ svg ได พรอมทจะฝงลงในเวบไซตของคณหรอปรนออกมาได. ขนแรกคณควรสรางขอมลขอมลในสมดงาน Excel ทคณตองการแทรกรหส QR ลงในเอกสาร Word ดภาพหนาจอ.


Excel Tips ส ตรเด ยว Vlookup ได หลายช ทด วย Vlookup Indirect Youtube

วธสราง QR code มขนตอนดงน.

วิธี การ สร้าง qr code เพื่อ ดาวน์โหลด ไฟล์ เอกสาร. จะปรากฎ QR code ดานขาวเลอก ประเภททจะดาวนโหลด JPGEPSSVG คลก. ขนตอนท 2 ทำการ Copy ลงคทเราเอาไฟลไปฝากไวมาทำการสราง QR Code ขนตอนท 3 นำ QR Code ทสรางไดไปเผยแพรและแจกจายกน. เมอใช QR Code Generator จะสามารถสรางรหส QR ไดภายในเวลาเพยงไมกวนาท โดยมขนตอนงาย ๆ สามขนตอน ขนแรก ใหเลอกฟงกชนสำหรบรหสของคณ ขนทสอง ใหปอนเนอหาทคณ.

วธการสราง QR Code 1. คณสามารถเลอกรปแบบการสราง qr code เชน เวบไซต เบอรโทรศพท อเมล หรอขอความไดตามตองการ จากนนปรบขนาดรปภาพวาจะสราง qr code. ขนตอนท 3 คลกปม Download QR code.

กดทปม สราง QR Code. กด Ctrl P วาง. สราง QR Code งายๆ ดวยโปรแกรม Microsoft Word ในปจจบน QR-Code เปนทนยมมากๆ สำหรบการใชงานกบชวตประจำวน วนนแอดมนครเชยงรายกเลยอยากจะมาแนะนำ.

คณสามารถอพโหลด Logo ลงไปใน QR Code ทจะสรางได หากม 4. นำเอกสารทตองการใหดาวนโหลดไปไวในแหลงเกบไฟลขอมลออนไลน แลวตงคาให share สำหรบทกคนทมลงก มขนตอนดงภาพ. คณสามารถดาวนโหลดภาพ QR Code ในรปแบบของไฟล SVG หรอ PNG เพอเอา.

คลก Create QR code. ขนาด QR code ท. วธการสราง QR Code การสราง QR Code กอนอนเราตองเตรยมไฟล.

สราง QR Code มาเรยนรวธสราง QR Code เพอแจกจายเอกสารและลดการใชกระดาษ. บนทกและปดไฟล Excel จากนนเปดเอกสาร Word ทคณตองการแทรกโคด QR จากนนคลก. ปจจบน มหลายเวบทใหบรการสราง QR code ฟร เราสามารถเลอกใชงานไดตามสะดวก ถาจะ search จาก Google ใหใชคำวา qr code generator.

เตรยมไฟลเอกสารทตองการเผยแพรท าการฝากขนเวบไซต หรอ Upload ไวทเวบไซต ของตวเอง เชน Upload ไฟลเอกสารไวใน Google Drive. บางทใหพมพชอเสรชหาหรอแปะลงกแบบยาวๆมนยงยากเกนไป เปดภาพ QR Code ใหสแกนเลย เดยวนสะดวกกวาจำ URL ทยาวๆ วนนมวธ gen qr code มาฝาก QR. ขนตอนการสราง QR Code 1.

ไดคณสามารถสราง QR Code สำหรบไฟล PDF ไดอยางงายดาย คดลอกลงคของไฟล PDF ของคณไปยงโปรแกรมสราง QR Code หรออปโหลดไฟล PDF ของคณโดยตรงเพอแปลงเปน QR Code.


ว ธ ท า Qr Code สร างฟร ใส Logo ได ไม ต องสม ครสมาช ก Hs3lzx ฟร


ส ญล กษณ โอมไฟฟ า เร ยนร ว ธ แทรกส ญล กษณ โอมไฟฟ า W ใน Word 2019


ส ตร Excel Max ว ธ การใช ส ตร Excel Max เพ อหาค าส งส ดของข อม ลใน Excel


สร าง Qr Code Facebook Page เร ยนร สร าง Qr Code Facebook Page แบบง ายๆ


ว ธ การใส เลขหน า ก ข ค และ 1 2 3 สำหร บ Microsoft Word ในไฟล เด ยวก น Youtube


Spreadsheet หร อ Google Sheet ค อ อะไร Youtube


โหลดแนวข อสอบ น กบ ญช กรมบ ญช กลาง ท กษะการเอาช ว ตรอด


ว ธ บ นท กไฟล Powerpoint เป นร ปภาพให ม ความคมช ดส ง


ป กพ นในบอร ด Android


การใส รห สผ าน หร อ Password ให ก บไฟล Pdf ด วยโปรแกรม Format Factory


ต งค าหน ากระดาษปร นจากเว บ Google Chrome เร ยนร ว ธ ต งค าหน ากระดา


สร าง Qr Code ฟร ฟร ข อความ เว บไซต


ว ธ การปร บแต งหน าตาโปรแกรม Microsoft Edge ให ได ตามใจ ทำไงด


15 Tips Excel รวมท ป เทคน ค Excel 2016 ท จะทำให ค ณเก งเอ กเซล Youtube


สาธ ตเทคน คการทำอน เมช น ปากกาเข ยนต วอ กษร ด วย Powerpoint Youtube ในป 2021 ด ไซน


สอน Excel การสร ปข อม ลแยกตามว นในส ปดาห จ นทร อ งคาร ด วย Pivo


สร าง Qr Code ง าย และ ฟร ด วย Bing Com เว บค นหาจากค ายย กษ ใหญ ไมโครซอฟต ฟร


สร าง Qr Code แผนท มาเร ยนร ว ธ สร าง Qr Code แผนท แบบง ายๆก น แผนท


แปลงไฟล เป น Mp3 ว ธ การแปลงไฟล เป น Mp3 ด วยโปรแกรม Format Factory

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *