ขยายเวลาปิดสถานที่

หลงตดเชอโควดยงสง ขาวทวไป 07 พค. สงขยายเวลาปดสถานท ใชมาตรการควบคม โควด-19 จนถง 17 พค.


ป กพ นในบอร ด Update

เมอวนท 7 พฤษภาคมทผานมา คณะ.

ขยายเวลาปิดสถานที่. ขยายระยะเวลาปดสถานท จนถงวนท 17 พค. เสยงแพรเชอ โควดสมทรสาคร ถง 15 มค64. 64 Publish 2021-05-08 065008.

ขยายเวลาปดสถานท หลงยอดตดเชอยงพงสงกวาเกณฑ กทมขยายเวลาปดสถานท ถง 17 พฤษภาคมน. จฬาฯ ขยายเวลาปดสถานทอก 1 เดอน ยาวถง 23 พค64 ปองกนเชอโควด-19. จฬาฯ ขยายเวลาปดสถานทชวคราวออกไปอก 1 เดอนจนถง 23 พค64 Facebook Twitter.

กทมขยายเวลาปดสถานทเสยงตอถง 17 พค. ไวรสโคโรนา 2019 ไดโดยเรว จงมคำสงใหปดสถานทและใชบงคบมาตรการ ทระบไวในประกาศ. จฬาลงกรณมหาวทยาลย ประกาศการขยายเวลาการปดสถานททำ.

ประกาศกทมขยายระยะเวลาปดสถานทชวคราว จนถงวนท17 พค. 64 วนท 7 พฤษภาคม 2564 – 1853 น. ขยายระยะเวลาปดสถานท ถง 17 พค.

วนท 7 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการโรคตดตอกรงเทพมหานคร ครง. สมทรสาคร ขยายเวลาปด 27 สถานทเสยงระบาดโควด ไปจนถง 15 มค. ผวาฯสระแกว ออกคำสงจงหวดขยายเคอรฟว เพมเปน 5 ทม-ต 4 ปดสถานบรการ สถานทเสยง ลดเวลาขายอาหาร รานสะดวกซอแค 4 ทม.

64 คมโควด ไฟเขยว สปสชขยายวนตรวจโควดฟร ทศนยไทย-ญปน ดนแดง ถง 31 พค. มมตขยายเวลาปดสถานท จนถงวนท 17 พค. กทมสงขยายเวลาปดสถานทเปนการชวคราว ถงวนท 17 พค.

กทมประกาศสงขยายระยะเวลาปดสถานท และใชบงคบมาตรการควบคมปองกนแพรระบาดของโรคโควด จากกำหนดเดมถง 9 พค. วนท 1 มกราคม 2564 – 1222 น. ขยายเวลาปดกจการ สถานทเสยง ถง 17 พค.

ออกประกาศสงขยายระยะเวลาปดสถานท จนถง 17 พค.


ป กพ นในบอร ด ข าวสาร


ประกวดโครงการปล กจ ตสำน กร ค ณแผ นด นป 8 ห วข อ We Do Volunteer ทำให ด วยใจ ภาพยนตร ห วข อ ศ ลปะ


ขยายการร บสม ครหล กส ตรน ต ศาสตรบ ณฑ ต ร นท 9 ถ ง 21 พฤศจ กายน 2563 การเร ยนการสอน บรรยายสดตลอดหล กส ตรโดยอาจารย ประจำว ชา ในว นเส พฤศจ กายน


อ ออนพ กชำระหน รถ3เด อนลดค าผ อนบ ตรส นเช อเหล อ1


ว ธ ตรวจสอบสถานท และเขตเล อกต งง ายๆ สะดวกส ดๆ ทำได บนม อถ อและคอม


ขอเช ญศ ษย เก า ศ ษย ป จจ บ น และประชาชนท วไปเข าร วมก จกรรมเน องในว นสถาปนามหาว ทยาล ยรามคำแหง พฤศจ กายน


ปร บแต งไฟหน ารถ ปร บส งส ด 50 000 แจ งจ บได ส วนแบ ง 50 ช น


ร บสม ครปร ญญาโท Mba โครงการบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต


Vr Global Property Outbound Referrals India Global World Property


พ กชำระหน ส นเช อรถยนต ล สซ งไอซ บ ซ นาน6เด อนและ


กระทรวงมหาดไทยแจกเง น3 000เพ มจ างงานร บลงทะเบ ยนผ านองค กรปกครองส วนท


Changeintomagazine เคท ซ ขยายเวลาความส ข ช อปส ดค มท ซ ปเปอร มาร


เช ญน กศ กษาร วมลงคะแนนหย งสรรหาอธ การบด มหาว ทยาล ยรามคำแหง ในว นอ งคาร ท 20 ต ลาคม 2563 ต งแต เวลา 09 00 16 30 น ผ ประสงค ใช ส ทธ ลงคะแ ก นยายน ต ลาคม


กสทช สน บสน น Public Free Wi Fi ให แก กระทรวงไอซ ท เพ อประชาชน 30 000 แห ง


ม รามคำแหง ตร ง เป ดร บสม ครผ สนใจศ กษาต อหล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ฑ ต ญ ป น


Fb Post Mother Day ฟร


กาญจนบ ร ยกระด บค มเข า ป ดโรงแรม ร สอร ตไม ม กำหนดท งจ งหว ด ในป 2021 โรงแรม


ธนาคารธ ก ส เป ดให ก เง นฉ กเฉ นใหม ว นท 25 พ ค 2563 น สำหร บล กค าท ช น


เง นก ธนาคารธกส 200 000ดอกเบ ย0 นาน2ป ก บส นเช อเพ อพ ฒนาแหล งน ำสำห

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *