ยา 6r

Nnsanõunounnsušrnsunnnunãn 6R nUaonñu nun 4. การลดขนตอนการบรหารยาตามหลก 6R ใหปลอดภย_forWEB Author.


Image Gallery 2015 Yamaha Yzf R1 Race Machinery Racing Bikes Yamaha Yzf Yamaha Yzf R1

ทกครงทจะตองใหยา พยาบาลตองปฏบตตามหลก 6 r.

ยา 6r. การบรหารยาใหเกดความถกตอง ปลอดภยแกผปวยโดยการปฏบตตามหลก 10 R ดงน 1. ขนาดของยา อาจเปนมลลกรม กรม หรอเกรน โดยทวไปใชระบบเมตรก 15 วถทางทใหยาและวธการใหทเฉพาะ Route of administration โดยมาก. เพราะบทบาทการบรหารยานนu000Bจงไมไดเปนบทบาทของพยาบาลเพยงเดยวu000Bแตตองอาศยแพทย เภสชกร u000Bวชาชพอนๆทเกยวของ รวมทงผปวย.

การฉดยาเขากลามเนอ Administering intramuscular injection ค าจ ากดความ Definition การฉดยาเขากลามเนอเปนการฉดยาทเปนของเหลวปรมาณ Z- มลลลตร เขาไปในชน. – 6r ตรวจสอบชอนามสกล เตยง ชอยา ค านวณ วธให การผสมยา การเกบยา วนหมดอาย solution ทใชผสมยา. ยา เปนสงจำเปนตอการดำรงชวตของมนษย ซงยาแตละชนดกมวธการใชทแตกตางกน เชน ยาทา ยาฉด ยากน เปนตน หากเราใชยาไมถกตอง.

ควรใหยาฉดทอณหภมหอง ยาทแชตเยนควรปลอยใหอนระดบอณหภมหองกอนฉด 7. กบใบ mar สามารถใชรบรองประกนคณภาพบรหารยา 6r ได และจงลกษณ เปาอนทรและคณะ 2554. ยาทกชนดมวนหมดอาย ยาทวไมควรเกบไวใชเกน 5 ป สวนยาปฏชวนะ ใหสงเกตทฉลากจะบอกวนหมดอาย เปนภาษาองกฤษ เชน Expiry Date 61286 อก 100 ป คง.

Right patient ผปวยทเหมาะสม ตรวจสอบชอยาและสายรดขอมอ โดยอดมคตใหใชตวระบ 2 ตวขนไปและขอใหผปวยระบ. Kawasaki Ninja ZX-6R รน KRT. ตรวจสอบแผนการรกษาของแพทยและเชคยาตามหลก 6r เพอใหผปวยไดรบยาอยางถกตอง 2.

ใหยาถกชนด right medication right drug หมายถง การใหยาถกตองตาม. คลปพรวว ZX6R httpsyoutubePfvohR6eGNcลองข ZX6R ครงแรก httpsyoutubehRr9jldqWsIบกไบค. Six Rights 6r Of Medication Administration Six Rights Of Medication Administration.

หลกมาตรฐานการบรหารยา 6R คอ ลกชนดของยา Right drug ลกขนาด Right dose ลกเวลา Right time ลกผปวย Right patient ลกวธ Right route และลกเทคนค Right technique ธดา. การใหยาทแพทยสงหยด การตอยาโดยทแพทยไมไดสง การลมใหยา โดยขามไปใหยาเวลาใหม. Kraisorn on ใหม YAMAHA FINN 115i 2021-2022 ราคา ยามาฮา ฟนน 115 ไอ ตารางราคา-ผอน-.


Pin Van Ana Sofia Perea Op Maquinas


Kawasaki Ninja Zx 6r 2019 ราคา 459 000 บาท ข อม ลสเปค ตารางผ อนดาวน


Pin Van Gerard Netjes Op R1 M In 2020


2014 Kawasaki Ninja Zx 6r Black Mate Red Eyes


25 Yamaha Yzf R1 2018 Models Cars


Picture Of A 2001 Kawasaki Zx 6 Zx 6r Zx 6rr Sportbike Id 617287 Yamaha Yzf Yamaha Motorbikes Yamaha Sport


Zx6r 2019 Kawasaki Motorrad Motorcycle Bikelife Sportbike Ninja Limegreen Kawasakigrun 600ccm Hanau Ninja Kawasaki Grun Motorrad


Pin By Sak Steamed Mackerel On Moto Motorbike Girl Bike Photoshoot Girl Motorcyclist


Pin On Sexy Biker 4


This Unique Photo Is Seriously A Superb Design Philosophy Yamahamotorcycle สปอร ตไบค รถยนต ป ก าจ


Pin Em Imgram Web


Yamaha Launches A New Euro V Compatible R1 And R1m For 2020 มอเตอร ไซค


Pin On Sport


Otomobil Motor Motor Otomobil Motorcycle Bike Motorcycle Bike


Kawasaki Zx 6r มอเตอร ไซค


The Kawasaki Ninja Zx 6r Is A 600 Cc Class Motorcycle In The Ninja Sport Bike Series From The Japanese Manufacturer Kawasaki It Was Introduced Video สปอร ตไบค สาวมอเตอร ไซค และ มอเตอร ไซค


Kawasaki Zx6r Ninja Kawasaki Grun Ninja Motorrad


New Color 2021 Kawasaki Ninja Zx 6r มอเตอร ไซค


Kawasaki 6r 2019 Release From 2019 Ninja Zx 6r Abs Ninja Motorcyclekawasaki Inside Kawasaki 6r 2019 Release รถยนต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *