พาราเซตามอล ยา สามัญ อันตราย

ยาพาราเซตามอล เปนยาสามญประจำบาน สรรพคณของยาพาราเซตามอลParacetamol หรอ Acetaminophen คอชวยระงบปวดและลดไข ถกนำมาใชในทางการแพทยตงแต พศ2436 และ. ยาพาราเซตามอล หรอทคนสวนใหญเรยกกนวา ยาพารา จดเปนยาสามญประจำบานทมตดบานแทบทกครวเรอนเพอใชลดไข บรรเทาอาการปวดเลก.


ป กพ นโดย Pakanat ใน ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ฟ ตเนส แผนลดน ำหน ก

ทงพาราเซตามอล ทงยาแกแพและอนๆ อกมากมาย เหมอนกบวา ตนเองเปนหมอทรวธรกษาและบรรเทาอาการอยางนน.

พาราเซตามอล ยา สามัญ อันตราย. พาราเซตามอล ยาสามญประจำบานทใครๆ กคนเคย แตขนชอวา ยา ใชวาจะปลอดภยเสมอไป หากใชผดวธ อาจมโทษถงตาย. ราชกจจานเบกษา ประกาศเพกถอนทะเบยนตำรบยาพาราเซตามอล 25. ยาพาราเซตามอล ชอสามญ มชอทางการคา เชน บทส พาราเซตามอล Boots paracetamol ไบโอเจสก Biogesic คาลปอล Calpol ซมอล Cemol ดากา Daga มาซาพารา Masapara มายพารา.

อนตรายจากการใชยาพาราเซตามอล ทพบไดมากทสด คอ พษตอตบ ทำใหตบวาย รองมาเปนเรองของการเกดปฏกรยากบยาอน หรอตกบยาอน. ถาพดถงยาแกปวด เราคงจะนกถงยาพาราเซตามอล Paracetamol เพราะเปนยาแกปวดทหาซองาย และมตดอยในทกครวเรอน โรงเรยน ททำงาน หรอบางคน. ขอควรระวงทควรทราบเกยวกบยาพาราเซตามอล คอ ไมควรรบประทานเปนประจำตอเนองเปนเวลานาน และไมควรรบประทานยาพาราเซตามอลเกนวนละ 4.

ยาพาราเซตามอล ยาแกปวด ยาลด. เมอใชยาพาราเซตามอลรวมกบแอลกอฮอล อาจทำใหเกดภาวะแทรกซอนรายแรงได หนงในนนคอ. ยาทแพทยใชรกษาพษของพาราเซตามอล มชอวา N-acetyl cysteine หรอ แนค NAC ในประเทศไทย แนค NAC ไดถกจดทะเบยนเปนยาละลายเสมหะ ทมชอทางการคาวา.

พาราเซตามอล ยาบรรเทาอาการปวด ใชลดไขในเดกและผใหญ เปนยาสามญประจำบานทไมอนตราย ถาใชถกตองและเหมาะสม. ยาพาราเซตตามอล ยาสามญประจำบานททกบานตองม ใชบรรเทาอาการปวดหว ตวรอน เปนไข ซงสามารถใชไดในชวตประจำวนโดยไมเปนอนตราย. เวลาปวดหว หรอเปนไข สงแรกทคนเรานกถงกคอ ยาพาราเซตามอล ยาสามญทตองมอยในทกบาน แตการกนยาทกชนดยอมมขอจำกด หากกน.

พาราเซตามอล ยาสามญประจำบาน อนตรายมาก Publish 2019-07-11 114538. คนไทยเกอบทกคน รจกยาแกปวดลดไข ชอ พาราเซตามอล และเขาใจวา เปนยาทใชรกษาโรคได เพราะเวลามไข กนแลวไขหาย พอมไขอกกกนอก. พาราเซตามอล Paracetamol หรอทเรยกกนสน ๆ วา ยาพารา ฯ เปนยาแกปวดทรจกกนด เปนยาสามญประจำบานททกบานตองม ทกคนตองเคยกน พาราเซ.

พาราเซตามอลเปนยาทสามารถใชไดโดยไมตองไดรบใบสงยาจากแพทย โดยการใชยาแตละครงควรหางกนทก ๆ 4-6 ชวโมง และปรมาณทควรใชตอ.


ป กพ นโดย Nattawan Teeralertpanich ใน สาระน าร ผล ตภ ณฑ เพ อส ขภาพ ส ขภาพ อาหารเพ อส ขภาพ


Infographic Archives Page 5 Of 15 Rama Channel ผล ตภ ณฑ เพ อส ขภาพ ส ขศ กษา เคล ดล บการด แลส ขภาพ


ผ กม เคม ตกค ส ขภาพ ลดน ำหน ก อาหาร


5 ผลเส ยของคนนอนด ก


ป กพ นในบอร ด Rx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *