ยาคุมฉุกเฉิน 2 เม็ด

ยาคมฉกเฉน กนยาคมฉกเฉน พรอมกน 2 เมด ปองกนทองไมพรอมได ยาคมฉกเฉน กน 2 เมด ภายใน 5 วน อกหนง การกนยาคมฉกเฉน ทคนไมร คลกเลย. แนะนำการใชยาคมฉกเฉนชนด 2 เมด ยหอ แอปคาร นอรแพก เพอใหเกดประโยชนสงสดในการลดความเสยงจากการตงครรภไมพรอม.


เป ดโพย 50 ค ย ล ด Mac ร ไว ทำงานได เร วข นเยอะ ในป 2021

สามารถรบประทานยาคมฉกเฉน2 เมดพรอมกนในครงเดยว ในหลายประเทศมรปแบบเมดเดยว 5 มลลกรม ไมเกน 72 ชวโมง หลงมเพศสมพนธ โดยทประสทธภาพและความปลอดภยไม.

ยาคุมฉุกเฉิน 2 เม็ด. ยาเมดคมกำเนดถกแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คอ. แบบท 2 กนยาคมฉกเฉนแบบ 2 เมด กนเมดแรกใหเรวทสด เมดทสองหางจากเมดแรก 12 ชวโมง แตละเมดมยาลโวนอรเจสเตรล 075 มลลกรม. ยาคมฉกเฉนชนดตวยาลโวนอรเจสเทรล Levonorgestrel รปแบบแผงละ 2 เมดทมจำหนายในประเทศไทย มอยหลายยหอเลยคะ ไดแก โพสตนอร มาดอนนา แมร พงค แอปคาร นอรแพก เลดนอร.

เมอซอยาคมกำเนดฉกเฉน จะไดยาขนาดเมดละ 075 มลลกรม 2 เมด ซงตองรบกนใหเรวทสดหลงจากมเพศสมพนธโดยไมไดปองกน เพอใหยามประสทธภาพมากทสด. จะมตวยา Lev 0 n 0 rgestreI 075 mg จำนวน 2 เมด โดยใหรบประทานยาเมดแรกภายใน 12 ชวโมง และไมเกน 72 ชวโมง หลงจากม. – ยาคมฉกเฉน 1 กลอง จะมตวยา 2 เมด ประกอบดวยตวยาทเปนฮอรโมนขนาดสง คอ ลโวนอรเจสเตรล levonorgestrel เมดละ 750 ไมโครกรม.

5 ยหอในนนเปนยาคมฉกเฉนชนดทม 2 เมด ไดแก โพสตนอร Postinor มาดอนนา Madonna แมรพงค Marry pink นอรพก Norpak และเลดนอร Ladynore ในบรรดายาคมฉกเฉนทง 5 ยหอน มตวยาสำคญ. ทงนสำหรบในประเทศไทยจะมยาคมกำเนดฉกเฉนจำหนายลกษณะเปนกลอง โดย 1 กลองจะม 1 แผง แตละแผงมยาคมฉกเฉน 2 เมด โดยในแตละเมดประกอบไปดวยยาทเปนฮอรโมนขนาดสง ลโ. ยาคมฉกเฉนแบบ 2 เมด.

ยาคมฉกเฉน แบบ 1 แผง ม 2 เมด ปรมาณ 075 มลลกรม- รบประทาน 1 เมด ทนท หรอเรวทสดเทาทจะเปนไปได แลวรบประทานอก 1 เมด ใน 12 ชวโมงถดมา ภายใน 72. ยาคมฉกเฉนแบบ 2 เมด หากกนรวบทเดยว 2 เมดกสามารถปองกนไดเชนเดยวแบบกนทละเมดหางกน 12 ชวโมง เพยงแตอาจพบผลขางเคยงไดเพมขนคะ เชน คลนไส อาเจยน. ยาคมกำเนดฉกเฉนแบบกลองละ 2 เมด แตละเมดมปรมาณลโวนอรเจสเตรล 075 มลลกรม จำนวน 2 เมด.

ตามคำแนะนำบอกไววา การรบประทานยาคมฉกเฉนตองกน 2 ครง โดยเมดแรกตองกนภายใน 72 ชวโมงหลงจากมเพศสมพนธ จากนนอก 12 ชวโมงจงรบประทานยาเมดท 2 แตถาหลงจาก. ยาคมฉกเฉนแบบเมดเดยว มปรมาณ levonorgestrel เมดละ 15 มลลกรม จำนวน 1 เมด. ยาคมฉกเฉน มแบบ 1 เมด แลวนะคะ คณๆ ปกตเราเคยเหนยาคมฉกเฉนแค.

บางคนเขาใจวา ยาคมกำเนดฉกเฉนน สามารถกนไดบอย ๆ แตทถกตองนน ไมแนะนำใหกนยาคมฉกเฉนเกน 2 แผง 4 เมด ภายในรอบเดอนเดยว เพราะจะทำใหเกดความผดปกตกบ. ยาคมฉกเฉน ชนด 1 เมด ไดแก Maple Forte ประกอบไปดวยยา Levonorgestrel 15 mg รบประทาน 1 เมดครงเดยว จะเหนวาปรมาณยาคอยาคมฉกเฉนแบบ 1 เมด มขนาดเปน 2. สามารถรบประทานยาคมฉกเฉน 2 เมด พรอมกนในครงเดยวได โดยทประสทธภาพและความปลอดภยไมแตกตางจากการแบงรบประทานเปน 2 ครง ทงน การรบประทานครงเดยวจะทำให.


เฮได เลยส งลดค าน ำ ค าไฟฟ านาน 2 เด อนเร มช วง ก พ ม ค 64 ในป 2021 เทคโนโลย การเง น


กองสลากอน ม ต แจ งขายล อตเตอร เก น 80 ร บส วนแบ ง 1 000 ในป 2021 ช น


13 พ นธ แมวยอดฮ ต น าร ก น าเล ยง ไอต าวม อม งจ ดดด น าร ก เทคโนโลย การเง น


12ชะตาผ หญ งน บวนซ ายผ ชายน บวนขวาแม นมาก สาระด ด ปราสาท


Delapa Thailand ส งจอง พระพ ฆเนศและเจ าแม กวนอ ม ต กตาด นเผา สร


เผยกลไกธ รก จของ ร าน 60 บาท ขายของถ กอย างไร ไม ให ขาดท น ร าน เคร องเข ยน


ไทรอยด ลำไส ทะล ต บแข ง อาย ส ขภาพ


ภาพจ ตรกรรมฝาผน ง ป ม าน ย าม าน ว ดภ ม นทร จ น าน คำฮ กน อง ก ป จ กเอาไว ในน ำก กล วหนาว จ กเอาไว พ นอากาศก ภาพจ ตรกรรมฝาผน ง ศ ลปะไทย วอลเปเปอร


ทาห ไม ค ดมากน งสำรองห างยาบ อย


ร ฐเตร ยมเป ดอ ก แจกเง นข าราชการ ล กจ าง โครงการเราผ กพ น ในป 2021


ค ม ค ม ปลอดภ ย


ป กพ นในบอร ด Doodido


ประสบอ บ ต เหต มอเตอร ไซด ชน แผลแห งเร วไม อ กเสบ


เส นเล อดห วใจต บ อาย ขวด


ภ ม แพ ไซน สอ กเสบ


ภ ม แพ ผ วหน งร นแรงมาก ขวด


Rvnn7vlawtjcbm


ความเช อผ ดๆ เก ยวก บความส มพ นธ Google Search


ทอนซ ลอ กเสบ เย น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *