ยางนา

กคอ ตนไมเศรษฐกจราคาแพง ทสามารถปลกไดตามหวไรปลายนา เชน ยางนา พะยง เปนตนไมทมราคาแพง ทใชในการกอสรางบาน เวลาทำไมแบบหลอปน. หองพกสะอาด ราคาเขาถงได ใจกลางเมองระยอง ใกลโรงเรยนตากสน.


25dec15 ยางนาเร มแทงยอดหล งกล บมาให น ำอ กคร งด วยสายยาง

สมาคมยางนาขเหลก-สยาม เสนอแนวคด เลาเรอง ผานตนยางนาทโคนลม ประวตศาสตร วฒนธรรม นเวศวทยา.

ยางนา. ยางนา ชอทางการคา Yang Gurjan Garjan 4 7 ยางนา ชอวทยาศาสตร Dipterocarpus alatus Roxb. ยางนา เปนไมยนตนเขตรอน สงถง 40-50 เมตร ในพบในประเทศ ไทย กมพชา ลาว และ เวยดนาม นอกจากน ยงมชอพนเมองอน ๆ อก คอ กาตล เขมร ปราจนบร ขะยาง ชาวบน นครราชสมา จอง กะเหรยง จะเตยล เขมร ชนนา ชมพร ทองหลก ละวา ยาง กลาง ตะวนออกเฉยงเหนอ ยางกง เลย ยางขาว กลาง ลำปาง ยางควาย หนองคาย ยางตง ชมพร ใต ยางเนน จนทบร ยางแมนำ กลาง ยางหยวก กลาง หนองคาย ราลอย สวย. ยางขาว ยางหยวก ยางแมนำ ทวไป กาตล เขมร ปราจนบร ยางนา เลย ชอสามญ.

กาตล เขมร ปราจนบร ขะยาง ชาวบน นครราชสมา จอง กะเหรยง จะเตยล เขมร ชนนา ชมพร ทองหลก. มาเยยมด ตนยางนาปลกมาแลว 5 ป พเงาะ บวท ใสพนธสามอาชพฯ. Ex GDon สำหรบชอเรยกอนๆของยางนา เชน ยางกง ยางควาย ชนนา ยางตง ยางขาว ยางแมนำ ยางหยวก ยางใต ยางเนน ยาง กาตล ขะยาง จะเตยล.

ชออน กาตล เขมร-ปราจนบร ขะยาง ชาวบน-นครราชสมาเคาะ กะเหรยง-เชยงใหม จะเตยล เขมร ชนนา ยางตง ชมพร ทองหลก ละวา ยาง ยางขาว ยางแมนำ ยางหยวก ยางนา ทวไปยางกง ลาว ยางควาย หนองคาย ยางเนน จนทบร ราลอย สวยสรนทร ลอยด โซ-นครพนม. ไมยางนา เปนไมทมคณคาทางเศรษฐกจอกชนดหนงของประเทศไทย เพราะเปนไมทนยมใชสอยกนมากในงานกอสรางบานเรอนและทำไมอด รวมทงสงออกไปจำหนายในตางประเทศ ไม. ยางนา ชอทางการคา Yang Gurjan Garjan ยางนา ชอวทยาศาสตร Dipterocarpus alatus Roxb.

มตนนยางนาสองตน ตนเลกทแถมใหอก1ตน ราคา10000บาท แลวประเดนคอคนตดไมชวยออกเงนอก2000บาทดวยคะ ไมยางแดงตนทจะเอา1ตนราคา9000. เปลอกยางนา สรรพคณเปนยาบำรงรางกาย ชวยฟอกเลอด บำรงเลอด รกษาตบอกเสบ แกปวดตามขอ. กลาไมราคาถกทสดในประเทศไทย เลอกซอกลาไมออนไลนมบรการสงถงสวน 090-5574555 คณยศ.

Ex GDon ชอพองวทยาศาสตร Dipterocarpus gonopterus Turcz Dipterocarpus incanus Roxb Dipterocarpus. Ex GDon ชอพองวทยาศาสตร Dipterocarpus gonopterus Turcz Dipterocarpus incanus Roxb Dipterocarpus philippinensis Foxw จดอยในวงศยางนา DIPTEROCARPACEAE 1. ยางขาว ยางแมนำ ยางหยวก เหนอ ยางกง เลย ยางควาย หนองคาย ยางตง ชมพร ยางใต ยางเนน ภาคตะวนออก กาตล ขะยาง จะเตยล จอง ชนนา ทองหลก ยาง.

ยางนา Yang ชอวทยาศาสตรของยางนา คอ Dipterocarpus alatus Roxb. ยางนา 4 รายการ ลองคนหาคำในรปแบบอน ๆ เพอใหไดผลลพธมากขนหรอนอยลง. ตำรายาไทยจะนำตมจากเปลอกเปนยาบำรงรางกาย ฟอกเลอด บำรงโลหต แกตบอกเสบ และใชทาถ นวดขณะรอน ๆ เปนยาแกปวดตามขอ เปลอกตน นำมนยางใชผสมกบเมลด.

ยางนานนปจจบนถอเปนไมอเนกประสงคทสามารถสรางมลคาไดไมแพ ไมชนดอนๆ แทบทกสวนของยางนานนสามารถนำทำใหเกดประโยชนตางๆ ไดมากมาย ทงทางตรงและทางออม. วนพธท 19 สงหาคม พศ2563.


27 สรรพค ณและประโยชน ของต นยางนา


ยางนา ไม เศรษฐก จแก จน แก จน 1 ต นม ลค า 20 000 บาท ฟาร มก Com


ยางนา Dipterocarpus Alatus Roxb ดอกไม


ต นยางนาบ านยวง ระยะห างก น 3 มตรก ชนก นแหละ


ยางนา พ ชพ นเม อง สม นไพร ประโยชน และสรรพค ณ ม อะไรบ าง สม นไพร เว ยดนาม


Yang Leaf Dipterocarpus Alatus Roxb ใบต นยางนา


ต นยางนา ต นไม


ยางนา ไม เศรษฐก จแก จน แก จน 1 ต นม ลค า 20 000 บาท ฟาร มก Com


ตะเค ยนทอง ช อสาม ญ Iron Wood Malabar Iron Wood Takian Thingan Sace Takian ช อว ทยาศาสตร Hopea Odorata Roxb วงศ ยางนา Dipterocarpaceae ต นไม สวนคร ว


ตะเค ยนช นตาแมว Chengal Tree ช อว ทยาศาสตร Neobalanocarpus Heimii วงศ ยางนา Dipterocarpaceae ต นไม สวนคร ว อาคาร


ไม ยางนาม ค ณค าด งทอง ปล กไว ใช หน เง นออมท ไม ม ว นหมด ค ณค าของไม ยางนา ไม ยางนา เป นเสม อนพญาไม แห งเอเช ยอาคเนย เพราะม ขนาดส งใหญ


ไม ยางนา Dipterocarpus Alatus Roxb สวนคร ว กลางแจ ง น ำม น


ยางนา ปล กยางนาไม ม จน ไม ม ม ลค ามหาศาล ราชาพ ชเศรษฐก จ


ยางนา ไม เศรษฐก จแก จน แก จน 1 ต นม ลค า 20 000 บาท ฟาร มก Com


ปล กต นไม ว นน ค ณจะเป นเศรษฐ ในว นหน า สวน ต นไม


ยางนา ไม เศรษฐก จแก จน แก จน 1 ต นม ลค า 20 000 บาท ขนาด


ล กยางนา ภาพวาด ศ ลปะ การถ ายภาพ


ยางนา สม นไพรสรรพค ณแก ปวดฟ น ช วยบำร งโลห ต ต บอ กเสบ และสมานแผล สม นไพร ส ขภาพ


ล กยางนา Yang Na การออกแบบปก ส ญล กษณ การถ ายภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *