ยา ธรณี สัน ฑะ ฆาต สรรพคุณ

70 แคปซล รานยาไทยโพธเงน – อภยภเบศร โอสถ สรรพคณ. บรษท อทยประสทธ จำกด ผลตยาแผนโบราณ และ ยาสามญประจำบาน ในรปแบบ ยาเมด ยาแคปซล ลกกลอน บรรจ.


10 ยาสม นไพร แก อาการอะไรบ าง เคล ดล บการด แลส ขภาพ สม นไพร การร กษาด วยว ธ ธรรมชาต

ยาธรณสนฑะฆาต ยากษยเสนแคปซลเชยงดาวเฮรบ สรรพคณขบลมในเสน แกปวดเมอยตามรางกายและชวยขบลมในเสนทอง.

ยา ธรณี สัน ฑะ ฆาต สรรพคุณ. สรรพคณโดยทวไปของ ตำรบยากษยเสนสนฑะฆาต ปองกนโรคปวดเมอย โรคเสน โรคเอนและชวยขบลมในเสน. 75 แคปซล แคปซลละ 250 มลลกรม เลขทะเบยนท. คำอธบาย ยาธรณสณฑะฆาต ยากษยเสน 500มก.

ยาธรณสนฑะฆาต ชนดแคปซล ขวดละ 50 แคปซล 500 มก ตดตอสงซอ หรอสอบถามขอมลเพมเตมไดท. ยาธรณสนฑะฆาต 12 ยารกษากลมอาการทางระบบทางเดนอาหาร 122 ยาบรรเทาอาการทองผก. ยาธรณสนฑะฆาต ยาสมนไพรอน ๆ กรงเทพ เปนยาระบาย แกกษยตางๆ สตรมครรภหามรบประทาน พนวสา กรงเทพ B2BThaiCom.

1 แคปซล บรรจ 500 มลลกรม. เปนยาระบาย ขบเมอกมนในลำไส แก. สงผลตยาธรณสณฑะฆาต ทโรงงานไหนด.

ยาธรณสนฑะฆาต 20 แคปซล อทยประสทธสรรพคณ. ยา ธรณสณฑะฆาต ธรณสณฑะฆาต สรรพคณ ขบลมและเมอกมนในลำไส เพอปรบการดดซมในลำไสใหดขน ลดการดดซมสารพษทตกคางในลำไส เหมาะ. เลขทะเบยน g 1649 สวนประกอบสำคญ โกฐพงปลา โกฐนำเตา วานนำ ยาดำ.

ทะเบยนยา g 30656 ยาธรณสนฑะฆาต ดเอกสารทะเบยนยา ใบอนญาตผลต 1 ชม 51 โรงงานแมคำปอโอสถ. สรรพคณยากษยเสน ธรณสนฑะฆาต แกและปองกนโรคเสน บรรเทาอาการเสนยดตง คลายเสน ปวดหลง เอว ปวดเขา ชวยระบาย. 1 แคปซล บรรจ 350 มลลกรม ขนาดบรรจขวดละ 500แคปซล ขนาดรบประทาน รบประทานครงละ 3-4 แคปซล กอนนอน ตอน.

เปนยาระบาย แกกระษยตางๆ แกเสนเอนตง ลมอมพาต ขดยอก แกฟกชำภายใน แกลมเปนลกเปน. ทำ บดเปนผง ทำเปนเมด หนกเมดละ ๐๒ กรม สรรพคณ แกเดกทองผก ระบายพษไข ขนาดรบประทาน รบประทาน. คนทเคยใชแลวเปนอยางไรบางครบ สำหรบทานทยงไมเคยทาน ม.

ตำรบยาสนฑะฆาตหรอยากษยเสน แพทยบางทานเรยกวา ยาคลายเสน สตรยาตำรบน มสรรพคณมาก. เมอ3-4วนทผานมาเราไปหาหมอรพวภาวดมาคะ เพราะรสกคลนไส แนนทอง จกคอ หมอบอกเราเปนโรคกระเพาะกบกรดไหลยอนไมแรงมากคะ แตเรา.


Smart อสม การร กษาด วยว ธ ธรรมชาต ส ขภาพ ผล ตภ ณฑ เพ อส ขภาพ


ป กพ นโดย Pirom Thamakovit ใน Healthy ส ขภาพ ลดน ำหน ก สม นไพร


10 ยาสม นไพร แก อาการอะไรบ าง Goodbody4u สม นไพร ส ขศ กษา ส ขภาพ


10 ยาสม นไพร แก อาการอะไรบ าง เคล ดล บการด แลส ขภาพ สม นไพร การร กษาด วยว ธ ธรรมชาต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *