ยา สูด ขยาย หลอดลม

รปแบบของยาพนสดหลกๆ จะม 3 ชนด คอ 1. Nebulizer หรอเครองพนละอองยาไฟฟา เปนอปกรณทใชสำหรบ.


Share Daily Moments With Friends On Line

ดวยตวยาสเตยรอยด Spiriva HandiHaler ประกอบดวยตวยาขยายหลอดลมชนดออก.

ยา สูด ขยาย หลอดลม. หากมการสงยาหลายชนดสำหรบการสดดมยาขยายหลอดลมจะถกใชเปนหลกประมาณ 10-15 นาทตอมา mucolytics และยาตานการอกเสบหลงจากปลอยเสมหะ. ขยายหลอดลมของโรคหอบหด บรรเทาโรคเกยวกบระบบทางเดนหายใจ วธใช เขยาขวด. เมอครบเวลาแลวใหหายใจออกชาๆ ทางปากหรอทางจมก หากตองการใชยาซำ ควรใชหลงจากสดยาครงแรกไปแลวประมาณ 1-2 นาท รปภาพ d.

สดยาเขาไปเรอยๆ นงหลงตรง. Daily Expert – สาระปนยารไว ใชถกวธ กบ Salbutamol ยาขยายหลอดลมภญวรพรรณ คำอย. ยา terbutaline อยในกลมยาเบตา agonists จะใชในการปองกนและรกษาภาวะหลอดลมหดตวในโรคหอบหด โรคหลอดลมอกเสบเรอรงและ.

โดยยาสดพนทมการสงใชไดแก กลมยาพนเพอขยายหลอดลม และ. ยาขยายหลอดลม เปนยาทมคณสมบตคลายกลามเนอภายในปอด ชวยใหทางเดนหายใจขยายออกและหายใจสะดวกขน มกนำมาใชรกษาโรคหรอภาวะเรอรง. ชาๆ ตามวธดงกลาวนบเปนการพนสดยา 1 ครง.

ตวยาขยายหลอดลม Bronchodilator or beta2-agonist. การรกษาดวยการสดดมทซบซอนนนไดรบความนยมอยางมากเมอใชงานนอกเหนอไปจากยาขยายหลอดลม ยาเสพตด mucolytic และกลมยาอน ๆ ดวยเหตน. ขอดและขอเสยของยาขยายหลอดลม ยาหอบหด แบบยาสด.

ไมจรง ยาพนชนดกระตนประสาทเบตา Betaagonist สามารถใหโดยคำนวณตามนำหนกของผปวยเดกซงเมอสดดมแลวอาการตบของหลอดลมจะดขนทนท. ยาขยายหลอดลม Bronchodilators คอยาทชวยใหหายใจไดงายขน โดยการเพมการคลายตวของกลามเนอหลอดลมทำใหหลอดลมขยายตวกวางขน ซงสวนมากยาจะ. ยากดสดละอองฝอยชนด MDI หรอ meter dose inhaler ยาพนสดชนดทใชกาซ Metered-dose inhaler MDI.

ละอองยา ผสม 02-03 ซซ ละลายยาใหเปน 25 ซซ สดดมวนละสามครง หามใชยานในผทเปน. ยาขยายหลอดลมชนดอน เชน levalbuterol Xopenex bitolterol Tornalate pirbuterol Maxair terbutaline Brethine Bricanyl salmeterol Serevent isoetherine Bronkometer metaproterenol Alupent Metaprel or isoproterenol Isuprel.


อาจารย ส ดฝ นชอล กเยอะ ทำให เก ดอาการแพ และระคายเค องจม ก ช อสาม ญ Cetirizine Hydrochloride เป นยาแก แพ ท ออกฤทธ ท H1 Recep Ballet Skirt Lesson Fashion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *