ยา แก้ ไอ ละลาย เสมหะ ยี่ห้อ ไหน ดี

กลนเยนๆ ไดรสเปรยวๆของมะขามปอม คอนขางกนงาย หวานนดๆดวย มสมนไพรหลกๆ 3 ตว มสรรพคณแกไอ ขบเสมหะ จบแลวชม. ยาแกรอนใน ยหอไหนด หรอ ยารกษาแผลในปาก ยหอไหนด เชน เขากย ไตรโนโลน นำเตาทอง คาโนโลน ตราใบหอ หรอลอนนาเจล มาดรววกนครบ.


ปวดท องก นบ สโคพาน ช อยา Buscopan สรรพค ณ ใช บรรเทาอาการปวดเกร งช องท อง ปวดท อง จ กเส ยดท อง ม ทว น 29 665pharmacyproject

แบงไดเปน 2 กลม คอ ยาขบเสมหะและยาละลายเสมหะ ซงยาขบเสมหะนนมฤทธในการขบของเหลวอยางเสมหะใหออกมามากขน ใน.

ยา แก้ ไอ ละลาย เสมหะ ยี่ห้อ ไหน ดี. ยาแกไอ ยหอไหนด ทงแบบสมนไพรอยาง ตราเสอดาว อวยอนโอสถ อภยภเบศร หรอแบบเคมอยาง Acetin 200 และ Solmax มาดรววยาแกไอกนครบ. เจบคอครงไหน ลองอมยาแก. อาจสำลกสงแปลกปลอม การตดเชอคลามยเดย เชอไอ.

ยาขบเสมหะ Expectorants เปนยาทใชกนอยางแพรหลายในปจจบน เนองจากหาซอไดดวยตนเองในรานยา ยาขบเสมหะโดยมากจะผสมอยในยาแกไอชนดนำ. เปนหวด เปนหอบหด คอแหง ตดเชอในระบบทางเดนหายใจ เปนโรคกรดไหลยอน ภมแพ สบบหร วณโรค หลอดลมโปงพอง ไปจนถงผลขางเคยงจากยาบาง. อภยภเบศรยาอมแกไอผสมมะขามปอมเปนหนงในยาอมยหอแรกๆ ทคนมคำถามวายาอมแกเจบคอยหอไหนดตองนกถง เพราะแบรนดน.

แลว ไมทราบสมาชกในพนทปพอจะแนะนายาแกไอ ยหอด ๆทม. ใช ยาละลายเสมหะ หากลองวธกำจดเสมหะ ละลายเสมหะแบบธรรมชาตแลว เสมหะยงออกไปไมหมด ยงมอาการครดคราด เสมหะเหนยวขนตดอย ลองใชยา. ตวอยางของยาละลายเสมหะ คอ ยาเอนอะเซทลซสเทอน N-Acetylcysteine โดยตวยาจะชวยลดความเหนยวและขนของเสมหะ ทำใหรางกายกำจดเสมหะไดงายขน ยาก.

3 ชนด คอ มะขามปอม มะขามเทศ และขง ชวยละลายเสมหะ แก. รดคอฟ ยาอมแกไอ ละลายเสมหะ. ถาไอมเสมหะดวย อาจ.

ยานำแกไอสำหรบเดก ตรามสเตอรเฮรบ จากอวยอนโอสถ ยานำแกไอสำหรบเดก ทคณแมยคใหมวางใจ ใชไดตงแตเดกอาย 2 12 ป จบไดทง. ยาขบเสมหะ – จะกระตนใหเกดอาการไอมากขนเพอใหไอเอาเสมหะออกมา 2. อาการไอ เปนอาการตอบสนองของรางกาย ตอการระคายเคองทางเดนหายใจ และสงแปลกปลอมตางๆ เชนฝน ควน เสมหะ หรอการตดเชอ.

ยาแกไอสำหรบไอแบบมเสมหะ มดวยกน 2 รปแบบ คอ. Image Credit.


ปวดห ว ต วร อน เป นไข ใช พาราเซตามอล พาราเซตามอล Paracetamol ม สรรพค ณต างๆ ด งน 1 บรรเทาหร อลดอาการไข และต วร อน 2 บรรเทาอาการปวดท กชน ด อาท ปวดห ว ปวดขา


หากค ณ ไอหน กมาก ไออะค อกอะแค กท งว น ยาแก ไอน ำดำตราเส อดาว ช วยค ณได ม สรรพค ณบรรเทาอาการไอ ช วยข บเสมหะ และทำให ช มคอ น ส ส ภ สสร บ ญพร อม 38 665ph


มหาห งค ส งร างพ ม ช อยา Terminalia Gall มหาห งค สรรพค ณ ใช เป นยาข บลม แก อาการจ กเส ยดแน นท อง ท องอ ดท องเฟ อ แก อาหารไม ย อย น ส บ ณยว ร กาญจนพ ชระ


ค นโว ยยย ช อยา คาลาไมน โลช น สรรพค ณ บรรเทาอาการค นจากผ นแพ พ รดา เดชาน ว ฒนา 25 665pharmacyproject


อ โน คลายกรด ลดแน นเฟ อ ช อยา อ โน สรรพค ณ ใช เป นยาลดกรด บรรเทาอาการท องอ ด ท องเฟ อ อาหารไม ย อย ลดอาการแสบร อนกลางอก อ นเน องมาจากการม กรดมากในกระเพาะอาห


เม อม แผลร อนใน ใช ไตรโนโลนป ายบร เวณแผลเบาๆ หายห วง พกพาง ายสะดวก ไตรโนโลน ช วยเคล อบแผลร อนในในปาก ช วยให แผลหายเร วข นช วยร กษาแผล น ส ส ร ณ หลวงเทพ เลขท


หากไอ ม เสมหะ ใช Flemex ช อยา คาร โบซ สเทอ น Flemex สรรพค ณ ละลายเสมหะให ถ กข บออกได ง าย บรรเทาอาการไอ ธนชนก 13 665pharmacyproject


ล นเป นฝ าขาว ทำไงด ช อยา Gentian Violet สรรพค ณ ใช ร กษากระพ งเเก มเเละล นท เป นฝ าขาว เช อรา ปากเป อยล นเป อย นาย ปกป อง ประด บส ข เลขท


ส ดฮ ดเด ยว หายท กโรค ช อยา น ำม นหม อง สรรพค ณ บรรเทาอาการว งเว ยน เมายานพาหนะ ร กษาอาการช ำ ส พ ชญา ศร ประย รไพศาล 37 665pharmacyproject


ย ง แมลงก ด ช อยา แซมบ ค สรรพค ณ ทาแก เเมลงก ดต อย ลดอาการห อเล อด บรรเทาแผลถลอกหร อแผลจากของม คมท ไม ใช เเผลเป ด เพชรพลอยร ง ร ตนพ นธ 26 665pharmacypr


ส วนลดพ เศษ ไล หน สเปรย ไล หน อ ศว นแรทออฟ 3 กระป อง มองหา ไล หน สเปรย ไล หน อ ศว นแรทออฟ 3 กระป อง


เค ากดไลค มา เราก ต องกรดไหลย อนนนนนนนน Gaviscon ช วยบรรเทาอาการแสบร อนกลางอกจากกรดไหลย อน และอาหารไม ย อย น ส ชนาธ ป ป ตว ฒนก ล เลขท 7


ป กพ นในบอร ด Counterpain


ฉ กซองตลาด ล กอม Mass เร มไม อร อยขอช ม Premium บ างด กว า หมากฝร ง ล กอม น ำอ ดลม


ยาลดน ำม ก


ป กพ นโดย Karn ใน ยาอม ล กอม จ นตนาการ ส


ไอมา 3 อาท ตย แล ว ย งไม หายส กท ลองก นยา Acetylcysteine ย ห อ Nac Long เม ดฟ ผสมน ำ ทานง าย ช วยบรรเทาอาการไอม เสมหะในโรคหลอดลมอ กเสบเร อร ง ช องคออ ไข หว ด


Greencurmin กร นเคอม น ด วย 4 สารสก ด จากธรรมชาต สำค ญ ขม นช น เคอค ม นอยด พร กไทยดำ บล อกโคล มอลโตเดรซ ตร น ให กระเพาะกล บมา Ha พร กไทย


ช อนายชว ลว ชญ เอ อส ขสถาพร ม4 665 เลขท 40 ช อยา Zyrtec สรรพค ณเเก อาการค ดจม ก 665pharmacyproject

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *