ถ้ํา พญา นาค

สำหรบการเขาชมถำพญานาคในชวงน ทางวดจะจดควใหเขาชมรอบละ 100 คน ใหเวลารอบละ 15 นาท โดยเขาควตามลำดบกอนหลง จะมเกาอใหนงรอ. พญานาคนนเมอสนอายขยกจะกลบคนสรางเดม โดยขดตวเปนบลลงก เรยกวา นาคบลลงก หรอนอนราบเหยยดยาว และจากนนสภาพรางกาย.


อ ทยานห นล านป ว ดภ จ นทร แดง อ บลราชธาน บ กไบค สายแดก พาเท ยว

ถำหลวงปวงหรอถำชยมงคล เดนจากเจดยหลวงปวงมาประมาณ 400 ม.

ถ้ํา พญา นาค. ตอนนชาวกาฬสนธกำลงฮอฮาเกยวกบ หลมลก ทเกดขนภายในวด. ถำนาคา อทยานแหงชาตภลงกา อำเภอบงโขงหลง จงหวดบงกาฬ เตมเปยมไปดวยพลงศรทธา ความเชอ ความลลบในตำนาน พญานาค แหงลำนำโขง. ตามคตศาสนาฮนด ศาสนาพทธ และศาสนาเชน นาค สนสกฤต.

ลกษณะของถำแหงนเปนถำใตดน ปากทางเขาถำอยเสมอดนในระดบปกต แตจรงๆ แลวเปนถำขนาดลกพอสมควร ภายในถำนนมโพรงซงมลกษณะ. เดด มากมองบาดาล แหง อสาน ตอนลาง ถำนาคาธบด ทง 9 วนนเราจะมาพดถง แหลงหวยเดด เมองบาดาลกนครบ นนกคอ ถำวงนาคาธบด ตง. อปนายกฯ ทองเทยวบงกาฬ เปดตำนาน ถำนาคา มนใจตอไปตองดงระดบโลก กอนเคลยร หว-ตว ไมใชทเดยวกน ชาวเนตปะตดปะตอกนเอง.

ถำนาคา เปนถำหนขนาดใหญ ตงอยในพนทอทยานแหงชาตภลงกา อบงโขงหลง จบงกาฬ และอยใกลกบวดถำชยมงคล หากตองการขนไปเทยว. อลงการถำวงบาดาล หรอ ถำพญานาค วดปาศรมงคลรตนาราม ตำบลโคกจาน อำเภออทมพรพสย จงหวดศรสะเกษ ความงดงามของถำแหงนสราง. เมองหนองกระแส โดยครงหนงเปนของ สทโธนาค พญาศรสทโธ.

नग Nāga คองใหญมหงอน อาศยในเมองบาดาล แปลงกายเปนมนษยได ในทางประตมานวทยามกแสดง. องคพระธาตพนม จงทำใหมการสราง องคพญาศรสตตนาคราช ขน ซงหลอดวยทองเหลอง มนำหนกรวม 9000 กก. เจาะลก ถำนาคา ทตงอยในเขตอทยานแหงชาตภลงกา จบงกาฬ แหงน กำลงเปนกระแสมาแรงในโลกโซเชยล จนปลกความเชอ พญานาค กลบมาอก.

วดถำทมความสวยงามแปลกตานาขบรถไปสกการะ ในจงหวดลพบร คงจะไมพน วดถำพรหมสวสด อพฒนานคม ทมชอเสยงดานการวปสสนา. เทยวอสานคราวน เราพามาถง ถำพญานาค วดปาศรมงคล. วนนเราจะมาพดถง แหลงหวยเดด เมองบาดาลกนครบ นนกคอ ถำวงนาคาธบด ตงอยใน วดปาศรมงคลรตนาราม ตโคกจาน ออทมพรพสย จ.

อดรธาน-เพจ Buengkan day เปดภาพสวนหวพญานาคหรองใหญทถายไดภายในถำนาคา อบงโขงหลง บงกาฬ เผยภายในมตนไมใหญรปทรงประหลาดเรนลบเหมอน. ณ วดถำศรมงคล จงหวดหนองคาย สถานททมเรองเลาและตำนานเกยวกบเรองพญานาค โดยภายในวดแหงนจะมถำทอยลกลงไปในพนดนม. ถำพญานาค อนนตนาคราช ชลบร ถำลอดมหาจกรพรรด วดหลวงพแซม พนสนคม ชลบร เปนถำทสวยงามและนาไปอกแหง.


เท ยวว ดถ ำว ฒนมงคล Wat Tham Wat Mongkol Rayong


ว ดถ ำผาแด น สกลนคร บ กไบค สายแดก พาเท ยว


ป กพ นในบอร ด Thailand Travel


ว ดรอยพระพ ทธบาทภ มโนรมย เขามโนรมย ม กดาหาร บ กไบค สายแดก พาเท


ป กพ นในบอร ด สถานท ท อยากไป


For Art S Sake Hua Hin Google ธรรมชาต ถ ำ


นาค ว ดถ ำว งผาพญานาค อ บลราชธาน บ กไบค สายแดก พาเท ยว พญานาค


ว ดพระธาต เช งช ม สกลนคร บ กไบค สายแดก พาเท ยว


หลวงพ อพรช ย พ ทธสาโร สำน กสงฆ ว ดถ ำน ำย อย พระพ ทธเจ า ภาพหายาก ศาสนาพ ทธ


แก งจ การ อ บลราชธาน บ กไบค สายแดก พาเท ยว


ถ ำปาฏ หาร ย ถ ำพญานาค ถ ำม ด บ กไบค สายแดก พาเท ยว อ บลราชธาน ถ ำ


ว ดภ พร าว ว ดถ ำค หาสวรรค อ บลราชธาน บ กไบค สายแดก พาเท ยว


เป ดภาพ ถ ำน ำเขาศ วะ ถ ำพญานาคท ม อย จร ง เหม อนหล ดเข าไปโลกบาดาล ข าว


ว ดถ ำเขาย อย เพชรบ ร


คชาภาพาไปด ถ ำนาคา น กร อง ศ ลป น


ป กพ นในบอร ด สถานท ท อยากไป


ไหว พระ ว ดหลวงพ แซม ถ ำพญานาคจำลอง ชลบ ร เอสพ เอฟโซน


ส องเลขเด ด หวย พญาเต างอย สกลนคร บ กไบค สายแดก พาเท ยว


ผาหลวง ท งดอกหญ า บ กไบค สายแดก พาเท ยว น ำตกผาหลวง อ บลราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *