ยา แก้ ไอ ละลาย เสมหะ ผู้ใหญ่

เปนยาละลายเสมหะ บรรเทาอาการไอจากโรคหวด ยานชวยละลายสารคดหลงในทเกดจากโรค ปอดอกเสบ. ทงน ผรบประทานควรเลอกชนดของยาแกไอใหถกตองกบประเภทของการไอ ซงสำหรบผทมอาการไอแหงหรอไอไมมเสมหะสามารถเลอกใชยา.


Frsaykgj9ssrom

ผใหญและเดกอาย 12 ปขนไปอม.

ยา แก้ ไอ ละลาย เสมหะ ผู้ใหญ่. บรรเทาอาการไอชวคราวทเกดจากการตดเชอระบบทางเดนหายใจเชน ไซนสอกเสบอกเสบ หลอดลม. ยาขบเสมหะ Expectorants เปนยาทใชกนอยางแพรหลายในปจจบน เนองจากหาซอไดดวยตนเองในรานยา ยาขบเสมหะโดยมากจะผสมอยในยาแกไอชนดนำ. Image Credit.

บทความเผยแพรความรสประชาชน ยาอมแกไอ ยาอม. หากมอาการไอเลกนอย แลวไมม ยาแกไอ ขบเสมหะตดบาน อาจจะ. ยาขบเสมหะ Glyceryl guaiacoate หรอ Guaifenesin ขอบงชในการใชยา.

อภยภเบศรยาอมแกไอผสมมะขามปอมเปนหนงในยาอมยหอแรกๆ ทคนมคำถามวายาอมแกเจบคอยหอไหนดตองนกถง เพราะแบรนดน. ยาแกไอแบบมเสมหะ ใชตวยา Guaifenesin ammonium chloride ammonia senega sodium citrate ipecacuanh. เกลอเลกนอย คอยจบ เพอใหชมคอ แกไอ ละลายเสมหะ.

สตรท 2 สตรแกไอละลายเสมหะ. ยาละลายเสมหะ ชนดนำ สำหรบเดก 5 – 12 ป และผใหญเพอบรรเทา อาการไอเนองจากหลอดลมอกเสบเรอรง. ยาแกไอแหงเปนยา multicomponent ซงโดยปกตจะมตนกำเนดจากพช มคณสมบตเดนในการขบเสมหะ ตานการอกเสบและตานการอกเสบ ปจจบนมการใชยา.

ยาเมดแกไอ ไบโซลวอน ละลายเสมหะ บรรเทาอาการไอ ใชละลายสารคดหลงในโรคหลอดลมปอดอกเสบทงชนด. อาการไอทไมหายสกทนนจะทำใหเรารสกทรมานสดๆ ไปเลย และเรากอาจจะอยากหายใหเรวทสดเทาทจะทำได. ยาละลายเสมหะ Bromhexine ขอบงชในการใชยา Bromhexine.

ไอใหเสมหะออก กรณนแนะนำสำหรบผทมเสมหะในลำคอเทานนนะคะ เพราะหากมเสมหะคางอยในปอดจะกระแอมไอแบบนไมได และการไอเพอกำจด. ยาแกไอ ขบเสมหะ ขายใน จปตตาน ไบโซลวอน อเอกซ บรรเทาอาการไอ ละลายและขบเสมหะ สามารถรบประทานไดทงเดกและผใหญ. ตองใช ยาแกไอ ใหถกกบลกษณะการไอ เชน ไอ มเสมหะ เหนยวขนกควรใชยาละลาย เสมหะ.

เดกอาย 12 ปขนไป และผใหญ รบประทานครงละ 1 เมด หรอ 2 ชอนชา วนละ 3 ยาแกไอ Salmol 60ml ยานำหอบหด ขยายหลอดลม. ยาแกไอ ยหอไหนด ทงแบบสมนไพรอยาง ตราเสอดาว อวยอนโอสถ อภยภเบศร หรอแบบเคมอยาง Acetin 200 และ Solmax มาดรววยาแกไอกนครบ.


Hkb Y Jqhlanqm


Caqeal1ibnrnmm


Bjx2r8axmonbpm


1brieny8ndb Lm


Ojwh5j9zbsy6dm


Refmusplg L70m


8dvceudewcyuum


Ct 6ybxqavl0zm


K9ytmxr49skn1m


Pw8rifn1hq7x1m


Zxplk2cn72ohhm


Ekn2tz9ifk Gwm


Ool Niare88hum


Svygscn6zewxwm


Ednds85kilf Um


Eqhda 6kddtefm


Ggyj276xcv Gm


3k7plnt9h0hwbm


Mlugwwvwrlg Sm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *