ยา ดอง มะขามป้อม

มะขามปอม ผทมปญหาเลอด. รปผลมะขามปอม เชน การนำมาอบแหง แยม กวน ดองหวาน ดองเคม นำ.


มะเก ยง ปกป องห วใจและหลอดเล อด พบมากทางภาคเหน อ ผลคล ายก บล กหว า แต ม ขนาดเล กกว า ส ออกม วงแดง ม รสเปร ยวกว าล กหว า ผลมะเก ยงม สารต านอน ม ลอ สระส ง ไม

ปอดชมชน ออกฤทธตอปอดและกระเพาะ เปนยาใชลดเสมหะทเกดจากอาการไอรอนไดเปนอยางด ปลก.

ยา ดอง มะขามป้อม. มะขามปอม อดมไปดวยวตามนซ มงานวจยมากมายระบวา มะขามปอมมสารตานอนมลอสระสงทสดของผลไมและพช มากกวาเบอรร มะนาว หลาย. ชะเอมเทศ เนอลกสมอไทยและสมอพเภก มะนาวดองแหง สารสกดจากใบเสนยด เปนตน นอกจาก. กนโตด กำทอด กมพชา-จนทบร มงล สนยา.

สารสกดมะขามปอม Emblic Extract. ยาแกไอมะขามปอม อภยภเบศร ซอ. ยานำแกไอ มะขามปอม ยอคอฟ os สตรไมมนำตาลและไมมแอลกอฮอล กลมระบบทางเดนหายใจ ยอคอฟ.

ผลมะขามปอมดองในนำเกลอรอยละ 8 นาน 20 วน ความเขมขนของกรดเพมขนจากเดมรอยละ 077 เปนรอยละ 144. 2555 นน กมขอควรระวงบางประการ ไดแก ในตำรบทมมะขามปอม เชน. โรง สมนไพร เพมสมรรถภาพทางเพศ นำมาแชยาดอง.

ผลมะขามปอมดองในนำเกลอรอยละ 8 นาน 20 วน ความเขมขนของกรดเพมขนจากเดมรอยละ 077 เปนรอยละ 144 วตามนซเสยไปประมาณรอยละ 68. กอนรบประทานมะขามปอมเพอเปนยาตองพจารณาดวยวา ตนเองมโรคประจำตวทมความเสยงหรอไม เพราะสารบางชนดในมะขามปอมอาจทำใหโรค. มะขามปอม ทกภาค หมากขามปอม อสาน กนโตด เขมร จนทบร กาทวด ราชบร มงล และสนยาสา กะเหรยง.

มะขามปอมมชอวทยาศาสตรวา Phyllanthus emblica L. ทำแชอม เชอม หรอกวน หมกนำเอนไซม ดองเกลอ หมกนำผง ฯ บาน. ชอสมนไพร มะขามปอม ชออนๆ ชอพนเมอง กนโตด เขมร กำทวด ราชบร มงล สนยาสา กะเหรยม.

มะขามปอมยกษอนเดย เปนสายพนธทใหผลขนาดใหญมาก ใหญขนาดลกกอลฟ เฉลยประมาณ 20-30 ลกตอกโล ออกดอกและตดผลงาย มะขามปอมเปน. เชน กำทวด กนโตด หมากขามปอม มงล สนยาสา. กดทานเลนๆกได หรออยากเกบมาดองเกลอไวกนเปนยากได หรอททำใหเปนยาวเศษ แตใชเวลานานหนอย กคอทำนำหมกมะขามปอม อนนยา.

สนใจขอมลเพมเตม ตดตอ นางสาวพศมย ศรชาเยช. มะขามปอมเปนสมนไพรทชาวอนเดยใชมาหลายพนปแลว เพราะเปนยาอายวฒนะซงชาวอนเดยเรยกสมนไพรหรอผลไมชนดนวา Amalaka แปลวา พยาบาล.


ป กพ นโดย Arunee Sirichaovanichkarn ใน Herbs สม นไพร สวนคร ว


6 สม นไพรสรรพค ณร กษาโรคไต ลดน ำตาลในเล อด ข บป สสาวะ ชะลออาการไตเส อม สม นไพร กระบะปล กผ ก ส ขภาพ


3 พ ชสม นไพร สรรพค ณลดความด นโลห ตส ง บำร งโลห ต บำร งห วใจ และฟอกเล อก สม นไพร


ดอกแค ก นแก ไตรกล เซอไรด ส ง ไขม นพอกต บ แก โรคเกาต สม นไพร ส ตรอาหารเย นเพ อส ขภาพ เคล ดล บการด แลส ขภาพ


Yenla ผล ตภ ณฑ อาหารเสร มจากสารสก ดจากธรรมชาต 100 ท ได ร บการว จ ยและร บรองจากหลาย ๆ สถาบ นว าม ค ณสมบ ต ในการต อต านอน ม ลอ สระ ลดน ำตาลในเล อด เพ ว ตาม น


หมากเม า ข บสารพ ษ บำร งเล อด ต านมะเร ง ผลไม พ นบ านแถบภาคอ สาน หมากเม าหร อมะเม าม ธาต เหล กส ง ช วยขจ ดสารพ ษออกจากร างกาย ชะลอความแก ช Grapes Fruit Food


ป กพ นโดย ส ร น ใน ว ธ หม กผลไม


ป กพ นโดย Karn ใน ยาอม


ย อ คอฟ ยาอมมะขามป อม ไม ม น ำตาล 1 กล อง 20 ซอง ซองละ 18 กร ม กล อง


อาร ต โชกอ ดมไปด วยเส นใยอ นน ล น Lnulin ซ งเป นสารกล มโพล แซ กคาด ช วยควบค มน ำตาลในเล อดได ช วยล างสารพ ษตกค างในร างกาย ไซนาร นกระต นการสร างน ำด ข


มะขามป อม สรรพค ณ และการปล กมะขามป อม พ ชเกษตร คอม เว บเพ อพ ชเกษตรไทย สม นไพร การทำสวนผ ก กล วยไม


ต นก นเกรา 1 ใน 9 ต นไม มงคล อ กท งม สรรพค ณทางยาสม นไพรอ กด วย Youtube สม นไพร ธรรมชาต ส ขภาพ


ป กพ นโดย Thongphol Tapaophong ใน อาหารเป นยา ส ขภาพ สม นไพร เคล ดล บเป นประโยชน


4 อาหารหม กดอง ก นแล ว ไม ทำลายส ขภาพ แถมย งช วยด แลลำไส ได ด ม อย จร ง สม นไพร


ว ระ เจ ยรน ยพาน ชย On Twitter Licorice Chips Work On Yourself


ถอดส ตร น ำพร กเผาแม ประนอม ความสำเร จท มาพร อมก บกระแสผ หญ งท นสม ย สว เดน


ผ กเส ยน ผ กดองมากค ณค า ผ กดองท น ยมก นอ นด บต นๆ ผ กเส ยนม ว ตาม นเอและว ตาม นซ ส ง ม กากใยส งช วยขจ ดของเส ยในลำไส ได ด ม จ ล นทร ย ท ม ประโยชน หร ไม


ยาอมม สเตอร เฮ ร บ รสม ลเบอร ร ซองละ 20 เม ด กล องละ 15 ซอง เด ก


ย อนความหล ง ห วโต ล กอมโกโก ในตำนานท ม อาย มากกว า 50 ป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *