พญา ครุฑ หยุด นาค ทรง ฤทธิ์ รุ่นบังเกิดทรัพย์ วัดครุฑ ธารา ม

หลวงพอสพจน วดศรทรงธรรม หลวงปถา อนาลโย ลปหยด วดปรางคหลวง หลวงพอเพชร วดตะครอเกา หลวงพอเอบ วดหนองหมอแกง. 8 255 ม ให ป บ อ นร 50 ยการ ต บ น 25 – ทก รา บ ฉ ษ.


พระกร ง จอมส ร นทร หลวงป ด ลย ว ดบ รพาราม จ ส ร นทร เน อกะไหล เง น โอม

ผายนตทาวเวสสวรรณ เจาแหงขมทรพย ประทบพระราห ผายนตครฑ เพชรกลบ หลวงปผาด วดไร จอางทอง รายละเอยด แนะนำทานใดดวงตกตำ.

พญา ครุฑ หยุด นาค ทรง ฤทธิ์ รุ่นบังเกิดทรัพย์ วัดครุฑ ธารา ม. พระนางมหาปชาบดโคตมทรงบรรพชาเปนพระภกษณ ตอมา พระศาสดา ทรงอาศยกรงเวสาลประทบอย ณ กฏาคารศาลา สมยนน พระเจาสทโธทนมหาราช ทรง. หลวงพอพธ ฐานโย วดปาสาลวน ตในเมอง อเมอง จ. พญาครฑหยดนาค รนแรก หลวงพอชม.

ลกอมผงยาจนดามณ หลวงปเจอ วดกลางบางแกว จนครปฐมพรอมเลยมกนนำ ผงยาวาสนาจนดามณ เดมทตนตำรบเปนของสมเดจพระนพรต วดปาแกว. พญาครฑ ปมมวลสารแบบลงรก สขาวคอรกนำเกลยง สนำตาลคอรกดำทำเกา สดำคอรกดำทำเกา พญาครฑบรรจมวลสารมากถง 70 เปอรเซนตตอองค. เปดจองวตถมงคลรน พญาครฑทรงฤทธบงเกดทรพย วด.

ตอนเสกครฑ ใครมาวดไร แมตอนกลางวน ทอนเขารอนกน แตวดไร กลบเยนสบาย มลมพดตลอด ไมรอนรม ไมรมรอน คลายมปกใหญ ของนก. พญาครฑทรงฤทธ รนบงเกดทรยพ วดครฑธาราม สวยมากเลยคะ สนใจรายการไหน โทรสอบถามดวนคะ ขนาด กวาง 55 ซม. คาถาบชาพระนารายณทรงครฑ ทานเจาคณธงชย วดไตรมตร พระคาถาผกสายคาดเอว หลวงพอเมอง วดมขธารารามปากบางทาพญา.

ทรงฝนวาผคนไมใชววตวใหญ ทสมบรณแขงแรงเทยมแอกลากเกวยน กลบไปใชโครนๆ ทยงปราศจากกำลงมาลาก เมอมนลาก. พญาครฑ องคบชาพญาครฑ – วดแขก วดแขกสลม วดพระศรมหาอมาเทว. 760 likes 2 talking about this.

พญาครฑ รนมหาศรษฐเฟองฟเงนยวงป63 หลวงพอฟ วดบางสมคร จฉะเชงเทราสราง69องค ตอกโคดและหมายเลข35. พญาครฑหยดนาค รนแรก หลวงพอชม. รนเงนไหลมา หลวงปบญมา วดโนนฝาวพทธาราม.

หนาแรก ขาวเดนบงกาฬ คอลมนวนน ทองเทยว บงกาฬ เปดภาพถำนาคา ลายเกรดพยานาค วดถำชยมงคล อบงโขงหลง จบงกาฬ. พญาครฑ พญาเตา Garuda Turtle แพะ มาเสพนาง Goat Horse and Girl ชะมด Chamod amulet หนพยนต Hunphayon Protection amulet แหวน Ring อน อนค Inn Hug amulet โชคลาภเงนทอง เสยงโชค. รนเงนไหลมา หลวงปบญมา วดโนนฝาวพทธาราม.

วดโบสถ เปนแหลงอารยธรรมโบราณสมยทวารวด มชาวบานไปแผวถางปาพบโบสถเกาและเจดยราง จงมการทำนบำรงขนมาใหมและปจจบนม. Issn 1905 – 7423.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *