ยา ธรณี สัน ฑะฆาต Pantip

การใชยาธรณสณฑะฆาตขบของเสยในลำไส ผลกดนเลอดลมใหเดนสะดวก กจะชวยใหหายจากอาการปวดเมอยตางๆ ตามทวานได และยงถาใชควบคกบการนวด อบสมนไพรจะเหนผลเรว. ธรณสนฑะฆาต บรรจแคปซล ขวดละ 50 แคปซล 500 มก แกกษย เถาดาน ทองผก รบประทานครงละ 1-2 แคปซล วนละ 1 ครง กอนอาหารเชาหรอกอนนอน.


10 ยาสม นไพร แก อาการอะไรบ าง เคล ดล บการด แลส ขภาพ สม นไพร การร กษาด วยว ธ ธรรมชาต

สรรพคณ เปนยาถายเสน ถายลม แกอาการแขงเปนลำในทอง ขบนำเหลองเสย.

ยา ธรณี สัน ฑะฆาต pantip. สรรพคณโดยทวไปของ ตำรบยากษยเสนสนฑะฆาต ปองกนโรคปวดเมอย โรคเสน โรคเอนและชวยขบลมในเสน. แกทองแขงเปนเถา เปนดานในทอง ถกผกและขบถายยาก ขบลมในเสน เอน แกปวดเมอยตามเนอตว และรางกาย ชวยคลายเสน ทำใหเสนหยอน แก. ยากษยเสน ธรณสนฑะฆาต 350มก ชนดกระปก โพสเมอ มถนายน 22 2016 โดย chiangdaoherb.

แพทย สขภาพกาย ยาสมนไพร พยาบาล ยา. 70 แคปซล รานยาไทยโพธเงน – อภยภเบศร โอสถ. ยาธรณสนฑะฆาต ยาระบบทางเดนอาหาร สรรพคณ.

เปนยาระบาย ขบเมอกมนในลำไส แกกษยตางๆ แกเสนเอนตง ลมอมพาต ขดยอก แกฟกชำภายใน แกลมเปนลกเปนกอนในทอง จกเสยด กน. พรกไทยลอน หนก 96 กรม. ขวดละ 50 แคปซล 500 มก ตดตอสงซอ หรอสอบถามขอมลเพมเตมไดท.

๑๒๒ กลมยาบรรเทาอาการทองผก ๑ ยาถายดเกลอฝรง ๒ ยาธรณสนฑะฆาต. สวนประกอบสำคญ โกฐพงปลา โกฐนำเตา วานนำ ยาดำ. ยา กษย เสน ธรณสนฑะฆาต บางคนเรยกยาคลายเสน มสรรพคณชวยคลายเสน คลายกลามเนอ ขบลม แกทองผก โดยเฉพาะคนขบถายไมด ขแขงและ.

ยาดำสะต หนก 20 กรม. โรงงานรบผลต ยาธรณสนฑะฆาต ยากษยเสนแกปวดเมอยตามรางกายและแกทองผกหรอทองแขงเปนเถาดาน ฟรทะเบยนยา ยอดสงตำและพรอมทำ OEM เชน ออกแบบฉลากยา พมพกลองบรรจ. ยาธรณสนฑะฆาต คอยาสามญประจำบานแผนโบราณ ทองคการเภสชจดใหเปนตำรบยาหลวง ทสามารถชวยรกษา โรคกษย ชวยทำใหธาตทง 4 กลบมาเปนปกต บรรเทาอาการตางๆทเกด.

ในผงยา 160 กรม ประกอบดวย. ยาแคปซล ยาผง ยาเมด ยาลกกลอน ยาแคปซล รพ ยาผง รพ สตรตำรบ.


10 ยาสม นไพร แก อาการอะไรบ าง เคล ดล บการด แลส ขภาพ สม นไพร การร กษาด วยว ธ ธรรมชาต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *