ยาหม่อง

ยาหมอง เปนยาทาภายนอกสำหรบบรรเทาอาการปวดเมอยตามกลามเนอและขอตอ อาการปวด บวม อกเสบจากแมลงกดตอย หรอใชดมเพอชวยบรรเทาอาการ. ความเปนมา ยาหมองตราถวยทอง ผลตภณฑทคนไทยคนเคยกนดนนถกคดคนขนครงแรกในป พศ.


ยาหม องน ำม นดอกบ วบาน 200 กร ม

ยาหมองขาว ตราหงส-ห กลนหอมอโรมา เยนผสมรอนกำลงด สวนผสมจากสมนไพรนานาชนด ใชทาแกแมลงสตวกดตอย นวดแกอาการปวดเมอย ดมแก.

ยาหม่อง. 2527 ระบวา ตนตำรบของยาหมอง คอ นำมนหมองตะหยก ลกษณะเปน. ตลาดยาหมองในประเทศไทยมมลคาประมาณ 3000 ลานบาท แบงเปน 2 ประเภทหลกๆ คอ ยาหมอง บาลม ประมาณ 75 และยาหมองนำ 25. ยาหมองนำ สตร บรรเทาหวด คดจมก 2.

ยาหมองงาดำ ยาหมองลำไย ยาหมองเลยงผา และอนๆ. ยาหมอง นำมนนวด ตราจระเข ราคาปลกและสง พเศษสำหรบสมาชก sitthai1998. ยาหมองถกกลาววากำเนดในประเทศแถบยโรป เนองจากเปนเมองหนาว ผคนหรอชาวบานกมกจะเปนหวดและคดจมกกนมาก.

ยาดมสมนไพร สตร สมนไพรไทย 3. ถดมาสำหรบยาหมองชนดขผง แซม-บค 18 กรมกนบางคา สำหรบยาแซม-บค Zam-buk เปนยาทอยภายใตสทธบตรของบรษทยาแซม-บค Zam-Buk company ประเทศ. ยาหมองชนดขผง แซม-บค ใชสำหรบทาแกเคลดขด ยอก ปวดเมอยกลามเนอ หรอถกแมลงสตวกดตอย.

อกหนงยาหมองยอดฮตทมตดบานกนทกคน ยาหมองตลบนมใหเลอกหลายขนาดเลยคะ แตเราเลอกขนาดเลกมาเพราะมนำหนกเบา พกพาสะดวก ยา. 406 หมบานสายลมโฮมออฟฟศ ซอยอนทามระ8 ถสทธสารวนจฉย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400. แมวา คณลาวณย โชตามระ จะเลาไวในหนงสอชอ หมอ ๆ ยา ๆ ซงตพมพใน ป พศ.

ยาหมองนำตรามงกร พมเสนนำ สดดม แกหวด คดจมก ปวดหว วงเวยนศรษะ ถาเปนหวด มนำมก หายใจไมสะดวก รองงอแง ใชหมองนำตรามงกร แทน. ยาหมองครมสมนไพร ขมน ตะไครหอม ไมควรเคยววาสลนและพาราฟน กบไฟโดยตรง เพราะอาจจะทำใหตดไฟไดงาย และหากวา. ยาหมอง สวนผสม 1 พาราฟน 15 กรม 2 วาสลน 57 กรม 3 เมนทอล 950 กรม 4 ผงการบน 250 กรม 5 นำมนระกำ 800 กรม.

Chob Thai Herbal Balm Thai Herbs Zingiber Cassumunar Relieve muscle pain relaxation Relieve insect bites Relieve dizziness Refreshment Aromatherapy. 2487 ภายในรานขายของชำลเปงเฮง ซงตงอย. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page.

ยาหมอง ยานำมนเหลอง สมนไพร ตราบวแดงยาแผนโบราณทผลตจากสมนไพร เพอบำบดบรรเทารกษาอาการตางๆในเบองตนผลตโดยแพทยแผนไทยได. ยาดม Two-way มใหเลอกกวา 7 สตร รบผลตยาหมองนำ 1.


Hommern Cassumunar Ginger Balm The Balm Herbalism Preserves


ยาหม องเสลดพ งพอน ตรากร นเฮ ร บ 50กร ม สม นไพร


ยาหม อง


ป กพ นในบอร ด แพทย สม นไพร ยาไทย


ยาหม องสม นไพรเสลดพ งพอน โพธ ทอง บรรเทาผด ผ น ค น แมลงก ดต อย บรรเทาหว ด แก ปวดเม อย เคล ดข ดยอก สนใจท กได 0934230164 Lineid As Aumie Ht


ยาหม องผสมเสลดพ งพอน สม นไพรว งพรม


ยาหม องฤาษ อ มนางพ นธ ร ตน ว งข ามเขา 3 ล กไม ม เหน อย ส นค าโฮมเมดจากสม นไพร น ำม นมะพร าว หน งส อเก า


ผลการค นหาร ปภาพสำหร บ ยาหม องตราเส อ ส ขาว


ยาหม องสม นไพรเจร ญย งโอสถ ตราหมอช น Google Search ในป 2021 สม นไพร


น ำม นไพล ยาหม องไพล วาตะโพ ล กประคบ ต นตำร บ นวดว ดโพธ Watapo Plai Oil Balm


คชา สม นไพรลดปวด สก ดเข มข ม มากกว า 11 ชน ด ปวดหล ง


ยาหม อง ตรา โพธ หยก ของแท Balsam Phoyok Herb 臥佛 青草藥膏 ขนาด 50 กร ม แพ ค 3 ขวด แถมขนาด 20 กร ม 1 ขวด ขวด


ยาหม องสม นไพรเสลดพ งพอน ตราโพธ ทอง 50กร ม สม นไพร


ยาหม องสม นไพรเสลดพ งพอน โพธ ทอง บรรเทาผด ผ น ค น แมลงก ดต อย บรรเทาหว ด แก ปวดเม อย เคล ดข ดยอก สนใจท กได 0934230164 Lineid As Aumie Ht


ยาหม องหมอเส ง


ยาหม องสม นไพร เอ นย ด สม นไพร ขวด


Hommern Thai Products สม นไพร ปวดหล ง น ำม น


ยาหม องว งว าน Google Search ในป 2021 สม นไพร


ยาหม องส ตรน ำม นมะพร าวสะก ดเย น กล นหอมเย น สดช น ช วยผ อนคลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *