ยา ปราบ แมลง หวี่ ขาว

แมลงหวขาว มลกษณะและอาการทอาจพบ คอ เปนตวออนและตวเตมวยดดกนนำเลยงบรเวณใบ. แมลงหวขาว เปนแมลงศตรปากดดขนาดเลก มกอยรวมกนเปนกลมใตใบพช พบการระบาดและทำความเสยหายให.


ส ตรน จ ดว าเด ด เพล ยกระเจ ง แมลงกระจายได ผลจร งๆ Youtube ปล กผ ก การทำสวนผ ก ป ยหม ก

แมลงหวขาวเปนแมลงศตรพชของพชหลายชนด ชอบอยรวมกนเปนกลม พบบอยใตใบพช และยอดออน ไมชอบฝน สามารถเขาทำลายไดทก.

ยา ปราบ แมลง หวี่ ขาว. แมลงหวขาวเปนศตรพชอกอยางหนง ทไดสรางความเสยหายใหกบพชผลทางการเกษตรเปนอยางมาก เพราะจะคอยมาเจาะดดกนนำเลยงของตน. แมลงหวขาว-ดาวเรอง กระเทยม แมลงวนแดง -วานนำ นอยหนา สลอด ขาเลก เงาะ บวตอง ขง พญาไรใบ. แมลงหวอาจเคยเปนปญหาทกวนใจคณ แตตอนนจะเหนไดวาตวอยางตาง ๆ สำหรบ วธกำจดแมลงหว หรอ แมงหว นนสามารถทำไดงายไม.

วธกำจดแมลงหว ใหสนซากปราบใหหมดบานสนหนทางกลบมากวนใจ ดวยสารพดกบดกกำจดแมลงหว ททำเองไดงาย ๆ. ประเภทของแมลงหวขาว แมลงหวขาวยาสบ วางไขเปนกลมใตใบพช กาน ไขจะตดกบเนอเยอของพช รปรางยาวรสเหลองออน ไขมขนาด 01-03 มม. การควบคม Whiteflies เคลดลบในการปองกนแมลงหวขาวในบาน.

แมลงหวขาวเปนแมลงศตรพชของพชหลายชนด ชอบอยรวมกนเปนกลม พบบอยใตใบพช และยอด. แมลงหวขาว เปนแมลงประเภทปากดดขนาดเลก มกอยรวมกนเปนกลมใตใบพช ตวเตมวยยาวประมาณ 1 มลลเมตร มปาก 1 ค ปกคลมดวยฝนขาว. แมลงหวขาว เปนแมลงศตรพชประเภทปากดดขนาดเลก มกอยรวมกนเปนกลมบรเวณใตใบพช ลกษณะตวเตมวยมยาวประมาณ 1 มลลเมตร มปาก 1 ค.

คณสมบต -เปนสารปองกนกำจดแมลงชนดดดซม กำจดเพลยไฟ เพลยจกจน เพลยออน เพลยหอย เพลยแปง เพลยกระโดด แมลงหวขาวและหนอน. ปราบ เพลยไฟหนอนชอนใบไรแดงเตาแตงแมงหวขาว กำจดไดทงหมดรวมอยในตวเดยว. แมลงหวขาวยาสบวางไขเปนกลมใตใบพช กาน ไขจะตดกบเนอเยอของพช รปรางยาวรสเหลองออน ไขมขนาด 01 -03 มม.

ใหหาเชอกเสนเลกๆ และตองเปนสขาวนะคะ นำมาผกกบราวหรอหมดเหลกตามใตถนบานกได. คณสมบต -ยาแมลงชนดดดซม เปนยาเยน ฉดไดทกชวง -ใชกำจดเพลยแปง เพลยไฟ เพลยจกจน เพลยออน เพลยไกแจ เพลยกระโดด หนอนชอน. แมลงหวขาว ไมนากลวอยางทคด.

ไมรวามใครประสบปญหาเหมอนกนหรอเปลานนคอ แมลงหว ตอมลกตา ซงทำใหรสกรำคาญ ใชมอปดกแลว ใชมอตบกแลว กยงบนกลบมา. วธในการทำนำหมกสมนไพรขบไลแมลงศตรพช ตดวงจรเพลย มด แมลง.


ทำฟางสล บข ว วเป นอาหารปลาน ล ปลาตะเพ ยน ปลาก นพ ช


ส ตรง ายๆ 5 บาท ไล มด ไล เพล ย แมลงย งแมลงสาบหนอน บำร งมะนาวให ผลดกท นใจประหย ดเง นด แม ก อยพาทำ Youtube เกษตรกรรม มะนาว ความร


การใช น ำยาไล แมลง ส ตรเหล าขาวผสมน ำส มสายช และยาเส น หม กไว ไล แมลง สวน


4 ส ตรปร งด น หล งจากเก บเก ยวผ กสวนคร วแล วจะปล กใหม ให งามเหม อนเด ม หล งจากด นผ านการเพาะปล กมาแล วก จะเส อม ปล กผ ก การปล กพ ช ปล กผ กหล งบ าน


ส ตรน ำหม กน อคเพล ยแป ง เพล ยไฟได ชง ก เพล ย ถ อว าเป นศ ตร พ ชท ทำให เกษตรกรต องส ญเส ยผลผล ตในแต ละป ไม ใช น การปล กพ ช กระบะปล กผ ก ปล กผ ก


สยบ ไรฝ นไรไก เช อโรคในเล าไก ให อย หม ด ด วยจ ล นทร ย


การทำน ำหม กสม นไพรไล แมลงจากใบสาบเส อ ม ประโยชน ไล แมลงได ด ต นไม


เพ ยง 1 นาท กระเจ งท งฝ ง การกำจ ด การไล มด เพล ยแป ง เพล ยอ อน ในสวนผ กผลด เก นคาดแม ก อยพาทำ Youtube การปล กพ ช ปล กผ กหล งบ าน ปล กผ ก


ส ตรบ านๆ กำจ ดเพล ยอ อน เพล ยแป ง ม ผลการทดลอง เพล ยตายท นท Youtube ปล กผ ก สวนคร ว การปล กพ ช


ป ยย เร ย จะม ธาต อาหารหล กไนโตรเจน N ป ยหม ก สวนผ ก เกษตรกรรม


ส ตรทำยาฉ นหร อยาส บสำหร บกำจ ดเพล ยน นทำได ไม ยากคร บสามารถทำไว ใช เองได ง ายๆ และว ตถ ด บก หาได ท วๆ ไปตามท องตลาด ซ งม ข การทำสวนผ ก ปล กผ ก ป ยหม ก


ป กพ นโดย Montri Rung ใน การทำสวนผ ก การทำสวนผ ก ดอกไม


ป ญหาท เก ดข นในเร องของการเกษตร ค อ ป ญหาศ ตร พ ช ท ทำลายผลผล ตการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรท ปล กพร ก และ ถ วฝ กยาว ฯลฯ ปล กผ ก การปล กพ ช การทำสวนผ ก


ข น10บาท ปล กผ กบ ง3ว นงอกรากเยอะไม ง อเมล ดอย าท งผ กเหล อม เคล ดล บด วยส งน ทำง ายๆแม ก อยพาทำ Youtube ปล กผ ก การปล กพ ช ผ ก


โรคหนอนชอนใบในมะนาว เก ดจากหนอนผ เส อกลางค น มะนาว


นำ หม กหอมแดง สก ด บำร งพ ช ป องก นโรคพ ช ป ยบำร งผ ก ไร เคม 100 แม ก อยพาทำ Youtube สม นไพร การทำสวนผ ก ผ ก


จบป ญหาต นมะละกอ ใบเหล อง ใบหง ก ใบงอ ส ตรบำร งต นมะละกอให งาม Youtube ป ยหม ก เกษตรกรรม สม นไพร


6 ข นตอนการบำร งร กษาด น ปล กผ ก การร กษาด วยว ธ ธรรมชาต สวนคร ว


ส ตรสำเร จ ว ธ เพาะเห ดฟางจากด นปล กต นไม ง ายมากๆๆ Youtube ตะกร า เห ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *