ฟาร์มเห็ด ศาลา ยา

วนอาทตยท 28 กมภาพนธ 2564. 093-5790704 089-2912915 Fax.


เฮ ยช ยซ ฟ ดเดล เวอร อาหารทะเลสดๆส งตรงถ งบ าน น ำจ มรสเด ด ส งเลย ฝ งธนส งไว 081 494 2837 อาหาร สเต ก อาหารทะเล

การทวา ตองใชยาฆาหนอนหรอยาฆาแมลง จำนวนมากๆเพอจะไดผลผลตด ขอความน ไมถกตองแนครบรบรอง.

ฟาร์มเห็ด ศาลา ยา. หลกสตรการเพาะเหดป 2564 – การเพาะเหดถงเชาสทอง รน 77. ฟารมเหดสวนใหญใชหวขนาด 03 มล เพราะเปนหวทยงล. 9224 likes 6 talking about this 417 were here.

ขออนญาตเเอทมนกลมเเชรผลงานของ เคยงฝน ฟารม เหด บานยางอไล ตกสนตรตน อนาดน มหาสารคาม จา. วนนฟารมเหดเปนยาไดรบเกยรตจาก ดรจงกชพร ผกอตงโรงเรยนนำมนหอมระเหยเพอสขภาพ ไดพานกเรยนมาเยยมชมการ. ชาถงเชา ถงเชาสทองอบแหง มาตรฐาน gap บำรงไต บำรงปอด ลดความดน เหดในขวดเพาะเลยงถงเชา อาหารเลยงเชอ.

วงนำเขยวฟารม เปนสถานททองเทยวเชงบรณาการ มก. บรษท มชรมวลลาฟารม โปรเจค จำกด 313 หม 1 ตเขาทอง อเมอง จกระบ 81000 Tel. กลมยาหมองและยานำมน 12 แถม 1 คละสตร สนคาในราคาเดยวกน 1 กดเลอกสนคา 12 ชน.

เยนกบครอบครว รานหาไมยาก อยใกลแยกศาลากลาง. ถกใจ 9226 คน 3 คน. แมนางเหดหลนจอฟารม ไดผานการรบรองมาตรฐานสนคาเกษตร มกษ9001-2556 และใบจดทะเบยนวสาหกจชมชน.

เหดนางฟาสทอง เหดนางฟาสชมพ เปาฮอ เหดยานาง. กอนเชอเหดโคนญปน ยานาง ราคาดมาก ในตลาด เหมาะกบอากาศเยน ชน เพาะงาย ตวนจะใชเวลาในการออกดอกนานกวาเพอน ประมาณ 10-15 วน. ทฟารมของคณคมสนตจะมโรงเรอนเพาะเหด 3 โรงเรอน และเพาะเหดขายตลอดทงป ทำใหมรายไดประมาณเดอนละ 50000 บาท เปนอยางตำ สำหรบในชวง.

บรษท มชรมวลลาฟารม โปรเจค จำกด 313 หม 1 ตเขาทอง อเมอง จกระบ 81000 Tel. 093-5790704 089-2912915 Fax. ฟารมเหนบางไทรเรมตนเมอ มถนายน 2554 ทางฟารมไดเลงเหนความสำคญ คณประโยชนของเหด เหดสามารถ.

รบชม สปรงนวส ผานเวบไซตไดท httpwwwspringnewstvtvliveตดตาม. ฟารมเหดเปนยา เหดเปนยา เหดทางการแพทย เหดเยยวยา.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *