ยา พาราเซตามอล คือ

จากตวอยางนยานำพาราเซตามอลสชมพ รสสตรอเบอรร มตวยาพาราเซตามอล250 มกชอนชา การใหยานแกเดก 4 ป จะทำใหเดกไดยาในปรมาณทมาก. พาราเซตามอล มอกชอหนงวา อะเซตามโนเฟน จดวาเปนยาสามญประจำบานทสามารถทานเพอรกษาอาการปวด ลดไข.


Click On The Image To View The High Definition Version Create Infographics At Http Venngage Com How To Create Infographics Infographic Definitions

พาราเซตามอล ยาสามญประจำบานทใครๆ กคนเคย แตขนชอวา ยา ใชวาจะปลอดภยเสมอไป หากใชผดวธ อาจมโทษถงตาย.

ยา พาราเซตามอล คือ. กดานล กงแฮ Team Content wwwthaihealthorth เวลาปวดหว หรอเปนไข สงแรกทคนเรานกถงกคอ ยาพาราเซตามอล ยาสามญทตองมอยในทกบาน แต. ปฏเสธไมไดเลยวาสำหรบคนไทยแลว ยาพาราเซตามอล หรอยาแกปวด ลดไข ดจะเปนยาทคนไทยเลอก. ใดกตาม ยาขนานแรกทคนสวนใหญจะนกถง คอ พาราเซตามอล.

การใชยาพาราเซตามอลรกษาอาการปวดศรษะบอยๆ โดยเฉพาะการใชยามากกวา 15 วนตอเดอนประมาณ 2-3 เดอนตดตอกนจะเพมความเสยงใหเกด โรคปวด. พาราเซตามอล สงทหลายคนอาจยงไมรคอ ยาพาราเซตามอล ทเรารจกกนอยน ไมไดชวยรกษาหรอบรรเทาแคอาการปวดศรษะ ลดไข เพยง. กนยาพาราเซตามอลขนาด 500 มลลกรม จ านวน 20 เมดประมาณสองชวโมงกอน มา.

พาราเซตามอลเปนยาทสามารถใชไดโดยไมตองไดรบใบสงยาจากแพทย โดยการใชยาแตละครงควรหางกนทก ๆ 4-6 ชวโมง และปรมาณทควรใชตอ. ขอควรระวงทควรทราบเกยวกบยาพาราเซตามอล คอ ไมควรรบประทานเปนประจำตอเนองเปนเวลานาน และไมควรรบประทานยาพาราเซตามอลเกนวนละ 4. พาราเซตามอลประกอบไปดวยวงเบนซน ถกแทนทดวยหมไฮดรอกซลและไนโตรเจนจากหมเอไมดในรปแบบ para 14 หมเอไมดคออะเซตาไมด เอทามาไมดใน.

ยาพาราเซตามอล ชนดยาฉดเขาหลอดเลอดดำ มขอบงใช คอ บรรเทาอาการปวดในระดบความรนแรงนอยถง. เมอใชยาพาราเซตามอลรวมกบแอลกอฮอล อาจทำใหเกดภาวะแทรกซอนรายแรงได หนงในนนคอ ภาวะแอลกอฮอล-อะเซตามโนเฟน ซนโดรม alcohol-acetaminophen syndrome. เกดพษอาจแยกไดเปน 4 ระยะ1 ระยะทหนง คอเวลา.

พาราเซตามอล Paracetamol อะเซตามโนเฟน Acetaminophen หรอยาทคนทวไปรจกกนในชอทางการคาวา ซมอล Cemol พานาดอล Panadol พารา. ยาทแพทยใชรกษาพษของพาราเซตามอล มชอวา N-acetyl cysteine หรอ แนค NAC ในประเทศไทย แนค NAC ไดถกจดทะเบยนเปนยาละลายเสมหะ ทมชอทางการคาวา. อนตรายจากการใชยาพาราเซตามอล ทพบไดมากทสด คอ พษตอตบ ทำใหตบวาย รองมาเปนเรองของการเกดปฏกรยากบยาอน หรอตกบยาอน.

ยาพาราเซตามอล หรอทคนสวนใหญเรยกกนวา ยาพารา จดเปนยาสามญประจำบานทมตดบานแทบทกครวเรอนเพอใชลดไข บรรเทาอาการปวดเลก.


ป กพ นโดย Jessica Silva ใน Wallpapers แฟนพ นธ แท


ความแตกต างระหว างยาพาราเซตามอลก บยาไอบ โปรเฟน และอ นตรายท อาจเก ดข นหากเข าใจผ ดว าไอบ โปรเฟนเป นพาราเซตามอลท ม ส ชมพ


ก นพาราฯแค ไหน ให เหมาะก บค ณ Health Health Fitness Infographic


ก นพาราฯแค ไหน ให เหมาะก บค ณ Health Education Health Education


ร านยา ขายไม ได นะจร ะ การศ กษา


หมอแนะนำรายช อยาท ต องเตร ยมเม อพาล กเด นทาง


Tiffy Dey และ Decolgen Prin ย งคงเป นยาอ นตราย เน องจากม พาราเซตามอลผสมอย 500 ม ลล กร ม ซ งเก นข อยกเว นไม เป นยาอ นตรายท กำหนดปร มาณพาราเซตามอ การศ กษา


ป กพ นโดย Thanaporn ใน ความร เก ยวก บยา ส ขภาพ ฟ ตเนส ส ขภาพ ร างกาย


โอ ย ปวดห วจ ง ทำไงด เป นไข ปวดห ว ต วร อน ใช ยาพาราเซต มอล Paracetamol ใช เพ อบรรเทาหร อลดอาการไข และต วร อนใช เพ อบรรเทาอาการปวดท กชน ด อาท ปวดห


ยาพาราย ห อไหนด คร ม


ใช พาราเซตามอลเก นขนาด อาจเก ด พ ษต อต บ ส ขภาพ


ก นยาพาราอย างไร ไม ทำร ายต บ ส ขภาพ


ยาพารา ย ห อไหนด


ยาพาราเซตามอลแก ปวด มากไปต บพ ง ส ขภาพ


ป กพ นในบอร ด Rx


บอกต อด ง ๆ ระว ง 4 สารตกค างในผล ตภ ณฑ สำหร บผ ว ภ ยใกล ต ว น ากล วกว าท ค ด ส ขศ กษา ส ขภาพ ส ขภาพ ฟ ตเนส


ป กพ นโดย Thanaporn ใน ความร ท วไป


ยาพาราเซตามอลย ห อไหนด คร ม


ป กพ นโดย Thanaporn ใน ส ขภาพ ส ขภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *