สมาชกสหพนธพระคมภรคาทอลก – เอเชยตะวนออกเฉยงใต Catholic Biblical Federation Southeast Asia. เลอกขอพระคมภรหรอพระคมภรตอนใดๆ เพอลงคตรงไปส 1200 ฉบบของ YouVersion ในกวา 900 ภาษา ผทดกจกรรมของคณสามารถกดสวนอางองของคณ. Bright Romance ค […]