เมอ 2-3 ปกอน ดฉนปวดทองมาก ปวดแสบในลำคอ คณหมอบอกวาเปนโรคกรดไหลยอน และโรคกระเพาะอาหารเรอรง ตองคอยกนยาลดกรดทกวนชวยบรรเทา. ราคาสง ยารกษาโรคกระเพาะ ยาแคปซล ขมนชน สรรพคณลดการ. แคลเซ ยม แอลธร โอเนต ม ความเหมาะสมและปลอดภ ย […]