อโน Eno คอ ชอทางการคาของยาสามญประจำบานทมสรรพคณชวยลดกรดและบรรเทาอาการทองอด ทองเฟอ อนเนองมาจากการมกรดมากในกระเพาะ. ยาลดกรด Antacids เปนยาทหาไดงายตามรานยาทวไป ซงสามารถลดกรดในกระเพาะอาหารได แตจะออกฤทธตางไปจากยาลดกรดชนดอน เชน ยากลมยบยงตวรบฮสตามนชนดท 2 H2-receptor antagonist. 5 ความเช อผ ดๆ […]