เลอก Download เพอเรมดาวนโหลดเพลงลงเครอง แตะปม แลวเปดสวตช Downloaded Only เพอดเฉพาะเพลงทอยใน iPhone. ดาวนโหลดเพลงจาก Youtube เปน MP3 ไดฟร ผานเวบบราวเซอรอยาง Firefox Chrome Safari สามารถโหลด youtube […]

โหลดฟรเพลง เสยงเรยกเขาไอโฟน MP3 192 kbps 5051 kB เสยงชดคมกรบฟงกนเพลนๆ. บทความวกฮาวนจะแนะนำวธการเพมไฟลเพลงลงในแอพ Music ของ iPhone โดย sync iTunes library ในคอมกบ iPhone หรอโดยซอเพลงจาก iTunes […]

ดาวนโหลด iCloud สำหรบ Windows จาก Microsoft Store สงทคณตองม ตรวจสอบใหแนใจวา PC หรอ Microsoft Surface ไดอพเดทเปน Windows 10 เวอรชนลาสดแลว. ตดตงแบบ Clean Install […]

IPhone เปนหนงในสมารทโฟนทดทสดเมอมนมาถงคณภาพเสยงท คณสามารถเพลดเพลนกบเพลงโปรดของคณ. บทความวกฮาวนจะแนะนำวธการเพมไฟลเพลงลงในแอพ Music ของ iPhone โดย sync iTunes library ในคอมกบ iPhone หรอโดยซอเพลงจาก iTunes Store ใน iPhone. แจกฟร Music […]